Zasady wędkowania na wodach PZW Okręgu Toruń w roku 2022

 1. REGULAMIN

1.1 PRAWA WĘDKUJĄCEGO

1.1.1 Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu mają członkowie PZW, posiadający kartę wędkarską, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po opłaceniu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej oraz składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód oraz osoby niezrzeszone w PZW posiadający kartę wędkarską przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po wykupieniu stosownego zezwolenia.

1.1.2 Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. 2019 r., poz. 2168 z późniejszymi zmianami).

1.1.3 Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.

1.1.4 Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym, że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.

1.1.5 Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować w ramach własnego łowiska, zgodnie z obowiązującymi wymiarami ochronnymi ryb, limitem ilościowym i wagowym, z następującymi ograniczeniami:

–  bez prawa do połowu na żywą i martwą rybkę;

– wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, odpowiadającej za przestrzeganie przez niego postanowień RAPR, zasad określonych przez uprawnionego do rybactwa oraz zasad etyki wędkarskiej;

– wędkowanie odbywać się musi przy zachowaniu ciągłego i bezpośredniego nadzoru nad wędkami;

– członkowi PZW do 7 lat ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.

1.1.6 Wędkarz niezrzeszony w PZW w wieku do 14 lat, ma prawo wędkować wyłącznie pod   opieką   osoby   pełnoletniej, posiadającej   kartę   wędkarską   oraz   zezwolenie uprawnionego do rybactwa, w ramach jego uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb, bez prawa połowu ryb na żywą i martwą rybkę. Osoba sprawująca opiekę w trakcie łowienia odpowiada za przestrzeganie przez ww. niezrzeszonego wszelkich uregulowań obowiązujących na danym łowisku. Wędkującemu, niezrzeszonemu do lat 7 ogranicza się prawo do wędkowania do jednej wędki, przy zachowaniu pozostałych ww. uregulowań.

1.1.7 Pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską mają prawo wędkować jednocześnie dwie osoby do lat 14 wymienione w pkt. 1.1.5 i 1.1.6 na jedną wędkę każda, za wyjątkiem  Wód  Krainy  Pstrąga  i  Lipienia.  Udostępnienie  stanowiska  i  limitu  dwóm osobom,  wymienionym  w  pkt. 1.1.6  wyklucza  wędkowanie  opiekuna,  natomiast  ich udostępnienie jednej osobie nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.

1.1.8 Dopuszcza się wędkowanie kilkuosobowych grup młodzieży w wieku do lat 14, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia oraz zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa. Każda osoba
z grupy ma prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.

1.2 OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO W WODACH OKRĘGU PZW W TORUNIU

1.2.1 W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: kartę wędkarską, legitymację członkowską wraz
z opłaconą składką członkowską ogólnozwiązkową oraz składką na ochronę i zagospodarowanie wód na bieżący rok oraz zezwolenie z rejestrem połowów a osoby, które wykupiły składkę przez internet mają obowiązek posiadać kartę wędkarską, wydrukowane zezwolenie wraz z rejestrem na bieżący rok, na którym znajduje się opis opłaty. Osoby niezrzeszone w PZW w czasie wędkowania mają obowiązek posiadać: kartę wędkarską oraz zezwolenie z rejestrem połowów ryb.

1.2.2 Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia do kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym Regulaminie.

1.2.3 Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy, w zależności od metody określone w pkt. 1.4 do 1.14.5.6 Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkującego, który wcześniej zajął dane stanowisko.

1.2.4 W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika.

1.2.5 Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności, ograniczając do minimum cierpienie ryb.

1.2.6 Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu 5 m od zajmowanego łowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

1.2.7 Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe, prowadzone odłowy kontrolne lub zarybienia. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa.

1.2.8 W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz powinien natychmiast zawiadomić o tym Państwową Straż Rybacką, Społeczną Straż Rybacką lub Policję.

1.2.9. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną, ma obowiązek przesłać do zarządu okręgu PZW znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii nabocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce i datę połowu.

1.3 ZASADY WĘDKOWANIA

1.3.1 Wędka:

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:

a/ w metodzie spławikowo-gruntowej z jednym haczykiem z przynętą,

b/ w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm,

c/ w metodzie spinningowej i trolingowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż trzy haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy
30 mm,

d/ przy połowie ryb spod lodu:

– jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm,

– sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm.

1.3.2 Przynęty:

a/ Jako przynęty mogą być stosowane:

– przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,

– przynęty sztuczne.

b/ Zabrania się stosować, jako przynęt /zanęt/:

– zwierząt i roślin chronionych,

– ikry.

c/ Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku stosowania ryb jako przynęt, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się
w okresie ochronnym.

d/ Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich /np. ciasta i pasty/. Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.

e/ Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych.

1.3.3 Wędkowanie:

1.3.3.1 W wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Toruniu można wędkować przez całą dobę, z wyjątkiem metody podlodowej oraz krainy pstrąga i lipienia, gdzie wolno wędkować tylko od świtu do zmierzchu tj.1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca.

1.3.3.2 Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach i w miejscach ochronnych, takich jak tarliska, krześliska, zimowiska, mateczniki. Zabrania się połowu ryb w obrębach ochronnych i hodowlanych.

1.3.3.3 Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb wymienionych w punkcie 1.18.

1.3.3.4 Ponadto wędkarzowi nie wolno:

a/ przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,

b/ sprzedawać złowionych ryb,

c/ rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,

d/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór i innych urządzeń służących do piętrzenia wody oraz przepławek. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne,

e/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu, służących odłowom tarlaków oraz odłowom naukowym prowadzonym przez wyznaczone placówki badawcze,

f/ łowić metodą “szarpaka”,

g/ stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,

h/ kotwiczyć łodzi na oznakowanych torach żeglugi wodnej,

i/ wędkować z mostów,

j/ obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.

1.3.3.5 Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych i lipienia) wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie
w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych. W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych.

a/ ryby łososiowate i lipień przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu,

b/ każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.

1.3.3.6 Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie, z ostrożnością wypuszczone do wody.

1.3.3.7 Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, babka bycza, czebaczek amurski
i sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.

1.3.3.8 W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub muchową.

1.3.3.9 Uprawniony do rybactwa może na danym łowisku wprowadzić dodatkowe ograniczenia.

1.3.3.10 Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. Powierzchnia siatki podrywki wędkarskiej wynosi nie więcej niż 1 m x 1 m, a wielkość oczek sieci nie może być mniejsza niż 5 mm.

1.3.3.11 Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane. Ryby przeznaczone na przynętę, w stanie żywym można przechowywać w pojemniku zapewniającym ich dobrostan lub w siatce.

1.4 Dozwolone metody połowu:

1.4.1 Metoda gruntowo-spławikowa:

1.4.1.1 Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z maksymalnie trzema ostrzami, z przynętą naturalną.

1.4.1.2 Uprawniony do rybactwa może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym łowisku.

1.4.1.3 Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

a/ łowiąc z brzegu – 10 m,

b/ między łodziami lub brodząc – 25 m,

c/ między łodzią, a wędkującymi z brzegu – 50 m.

1.4.2 Metoda spinningowa:

1.4.2.1 Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż trzy haczyki. W czasie spinningowania nie wolno stosować żadnych dodatkowych wskaźników brań instalowanych na lince.

1.4.2.2 Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

a/ łowiąc z brzegu lub brodząc – 25 m,

b/ łowiąc z łodzi – 50 m.

1.4.3 Metoda trolingowa:

1.4.3.1 Łowienie ryb metodą trolingową dozwolone jest na  akwenach: Wisła, Bachotek, Wądzyń, Ciche, Głowin, Sosno Duże, Zbiczno, Płowęż, Mlewiec, Łasin Duży, Nogat, Mełno, Rudnik, Goryń, Trupel w m. Szwarcenowo, Radomno, Skarlin, Łąkorz (Łąkorek), Partęczyny Wielkie, Długie, Chełmżyńskie, Wieczno Północne (Bartoszewice), Wieczno Południowe (Przydwórz) oraz na jeziorze Grodno gmina Chełmża i jeziorze Kamionki, wyłącznie na jedną wędkę, zakończoną linką z jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż trzy haczyki, każdy z maksymalnie trzema ostrzami, holowaną za napędzanym silnikiem, żaglami lub siłą ludzkich mięśni środkiem pływającym. Zabrania się holowania w ten sposób przynęt naturalnych.

1.4.3.2 Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalną odległość 50 m od innych wędkujących.

1.4.4 Metoda muchowa:

1.4.4.1 Łowienie ryb metodą muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, wyposażoną
w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą – przy czym każdy haczyk nie może posiadać więcej niż dwa ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm.

Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej długości używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy.
Na wędce muchowej nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz zakazuje się stosowania kuli wodnej, wskaźnika  brań i innych zastępujących je przedmiotów.

1.4.4.2 Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne odległości od innych wędkujących;

a/  z brzegu lub brodząc – 25 m,

b/  z łodzi – 50 m.

1.4.5 Metoda podlodowa:

1.4.5.1 Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną – inną niż mormyszka – dozwolone jest na jedną wędkę,
a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę,
w postaci jednolitego korpusu – dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.

1.4.5.2 Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a między nimi zachować odległość nie mniejszą niż 1 m.

1.4.5.3 Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu czyli 1 godz. przed wschodem słońca
i 1 godz. po zachodzie słońca.

1.4.5.4 Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach.

1.4.5.5 Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną odległość 10 m od innych wędkujących.

1.4.5.6 Zabrania się stosowania martwej i żywej ryby jako przynęty.

1.5 Jedno łowisko nizinne (jeden akwen) to: jedno jezioro lub rzeka nizinna w tym: obwód rybacki
nr 2 , 3 i 4 rzeki Wisły , Staw Ceglana i Ustronie (Cegielnia), rzeka Skarlanka.

1.6  Jednym łowiskiem jest też:

a/ rzeka Drwęca (obwód rybacki nr 5), na które składa się:

1/odcinek nizinny : od jazu w Samborowie woj.warmińsko-mazurskie do ujścia do rzeki

Wisły z wyłączeniem cieku Dopływ z Nielbarka wraz z jeziorem (zbiornikiem) Nielbark,

2/odcinek krainy pstrąga i lipienia: od 200 m poniżej jazu młyna w Lubiczu do mostu drogowego
w miejscowości   Złotoria , wraz z dopływami.

b/ rzeka Ruziec (obwód rybacki nr 5), na które składa się:

1/ odcinek nizinny : od górnej krawędzi mostu drogowego na trasie Zbójno-Wojnowo do progu

wodnego w miejscowości Zaręba, z wyłączeniem wód dopływów z

jezior: Okonin, Ugoszcz, Sicieńskie,

2/ odcinek krainy pstrąga i lipienia: od  progu wodnego w miejscowości Zaręba do jej  ujścia do

 1. Drwęcy.

c/ rzeka Brynica (obwód rybacki nr 2), na które składa się:

1/ odcinek nizinny: od ujścia Strugi Górzanka do Brynicy do ujścia do rzeki Drwęcy,

2/ odcinek krainy pstrąga i lipienia: od źródeł do ujścia Strugi Górzanki do Brynicy z wyłączeniem

jezior: Bryńskie Południowe i Bryńskie Północne,

d/ Kanał Trynka i jezioro Tarpno.

1.7  Na jeziorach:

a/  od 1.06. do 31.10. dopuszczalne jest wędkowanie ze środków pływających w porze nocnej. Nie dotyczy jezior wyłączonych całorocznie z wędkowania ze środków pływających. W pozostałym okresie dopuszcza się wędkowanie ze środków pływających w porze dziennej od świtu do zmierzchu, czyli 1 godzina przed wschodem słońca do 1 godziny po zachodzie słońca,

b/zakaz mocowania środków pływających przy pomocy pala w toni jeziorowej,

c/ zakaz znakowania łowiska plastikowymi butelkami lub innymi pływającymi przedmiotami,

d/ zaleca się nie wypuszczanie złowionych wymiarowych  sumów do jezior.

1.8 Zakaz wędkowania z brzegu, cumowania łodzi, biwakowania, postoju samochodów i przyczep w miejscach do wodowania łodzi i czerpania wody.

1.9 Zakaz wędkowania ze środków pływających na wszystkich rzekach Okręgu PZW Toruń, starorzeczach (łachach), dołach zalewowych rzeki Wisły i Drwęcy, za wyjątkiem koryta głównego rzeki Wisły, Portu Drzewnego i rzeki Skarlanki.

1.10  Zakaz  wędkowania z wszystkich  wysp jeziornych na terenie działania Okręgu PZW Toruń.

1.11 Zakaz  wędkowania w promieniu 50 metrów od oznaczonych krześlisk.

1.12 Zakaz wędkowania metodą spinningową i „na żywca” w okresie od 1.01. do 30.04. na jeziorach, stawach, wyrobiskach pożwirowych, starorzeczach rzek, dołach i łachach położonych w międzywalu Wisły.

1.13 Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgu do wprowadzenia na wniosek Rady Rejonu okresowego wyłączenia całego lub części łowiska z wędkowania lub wprowadzenia zakazu zabierania określonych gatunków ryb w okresie 14 dni, a w wyjątkowych przypadkach do 30 dni od dnia zarybienia, wraz z poinformowaniem wędkarzy o obowiązujących  ograniczeniach z tym związanych m. innymi poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Okręgu oraz w lokalnej prasie.

1.14 Miejsce przeznaczone do połowu ryb przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim objęte jest pierwszeństwem dostępu dla tej osoby.

1.15 Terminy konkursów na wodach Rejonu ustala Przewodniczący danego Rejonu.

1.16 Na wniosek Okręgowego Kapitanatu Sportowego – w sytuacjach pilnych Prezes Zarządu Okręgu uprawniony jest do wprowadzania czasowych  ograniczeń na określonych akwenach w powszechnym wędkowaniu i powiadamiania o tym właściwych Przewodniczących Rad  Rejonów oraz udostępnienie informacji na stronie internetowej Okręgu.

1.17 Społeczna Straż Rybacka współpracuje wraz z Państwową Strażą Rybacką i Policją w oparciu o plan współpracy.

 

1.18 Okresy, wymiary ochronne, limity.  

Okresy, wymiary ochronne i limity

obowiązujące w Okręgu PZW w Toruniu

w roku 2022

na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138 poz. 1559 z póź. zm.) oraz Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb Okręgu PZW w Toruniu na 2022 rok

Nazwa

gatunku

Okres ochronny Wymiar ochronny Limit dobowy

(0:00 – 24:00)

boleń od 1.01. do 30.04. do 50 cm 2 szt. */
brzana od 1.01. do 30.06. do 40 cm 2 szt.**/
brzanka karpacka Od 15.03. do 15.07. do 20 cm
certa a/ w rz. Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia – od 1.09. – 30.11.,

b/ w pozostałych rzekach – od 1.01. do 30.06.

do 30 cm **/

5 szt.

głowacica od 1.03. do 31.05. do 70 cm 1 szt. od poniedziałku do niedzieli
jaź ——- do 30 cm 3 szt. ***/
jelec ——- do 15 cm
karp ——- do 30 cm i tylko na jeziorze Dzikowo do 40 cm; na jeziorach Dzikowo i Grabowiec powyżej 60 cm 3 szt. **/
kleń ——- do 30 cm 4 szt. ***/
lin ——- do 30 cm 4 szt.
lipień od 1.03. do 31.05. do 30 cm Zakaz zabierania i posiadania lipieni.
łosoś a/ w rz. Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku – od 1.10. do 31.12., w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele,

b/ na odcinku rz. Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia – od 1.12. do końca lutego, w okresie od 1.03. do 31.08. obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele,

c/ w pozostałych rzekach – od 1.10. do 31.12.

do 50 cm 1 szt. */
miętus od 1.12. do końca lutego. do 30 cm 4 szt.
okoń od 1.04. do 30.04. do 20 cm i powyżej 35 cm 20 szt., ale nie więcej niż 5 kg
pstrąg potokowy od 1.09. do 31.12. do 35 cm **/

1 szt.

rozpiór —— do 25 cm
sandacz od 1.01. do 31.05. do 50 cm i powyżej 90 cm 2 szt. */
sapa od 1.04. do 31.05. do 25 cm
sieja od 15.10. do 31.12. do 35 cm 2 szt. */
sielawa od 15.10. do 31.12. do 18 cm
sum od 1.01. do 31.05. do 70 cm i tylko na rzece Wiśle powyżej 180 cm 1 szt.
szczupak od 1.01. do 30.04. do 50 cm i powyżej 90 cm 2 szt. */
świnka od 1.01. do 15.05. do 25 cm 5 szt. **/
troć wędrowna – na odcinku rz. Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia – od 1.12. do końca lutego; w okresie od 1.03. do 31.08. obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele,

– w pozostałych rzekach od 1.10. do 31.12.

do 50 cm 2 szt.*/
troć jeziorowa od 1.09. do 31.01. do 50 cm 2 szt. */
węgorz od 1.12. do 31.03. do 60 cm 2 szt.
wzdręga —— do 15 cm

Limit dobowy (0.00-24.00):

*/ troć jeziorowa, troć wędrowna, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń – łącznie 2 szt.

**/ pstrąg potokowy – 1 szt.; certa i świnka 5 szt. łącznie obydwa gatunki;  brzana- 2 szt., karp – 3 szt. – łącznie obydwa gatunki – 3 szt.

Na wodach Okręgu PZW w Toruniu obowiązuje całkowity zakaz zabierania oraz posiadania lipieni. Na rz. Wel, na odcinku od mostu w m. Chełsty do mostu w m. Trzcin, obowiązuje całkowity zakaz zabierania i posiadania pstrąga potokowego. Na pozostałych odcinkach rz. Wel oraz jej dopływach limit pstrąga wynosi 1 sztukę na dobę.

***/ jaź, kleń (łącznie) – 4 szt.

Sum, troć jeziorowa, troć wędrowna, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń, pstrąg potokowy, brzana, karp, lin, certa, węgorz – łączna liczba złowionych i zabranych z łowisk wymienionych ryb nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.

Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków niewymienionych wyżej, w ilościach nieprzekraczających 5 kg
w ciągu doby.

Limity połowu nie dotyczą amura, tołpygi, krąpia, karasia srebrzystego, leszcza, pstrąga tęczowego i pstrąga źródlanego.

ZAKAZ POŁOWÓW:

– minogi prawnie chronione – wszystkie gatunki,

– alosa,

– babka czarna,

– babka czarnoplamka,

– babka mała,

– babka piaskowa,

– brzanka,

– ciosa,

– dennik,

– głowacz pręgopłetwy,

– głowacz biało płetwy,

– igliczniowate – wszystkie gatunki,

– jesiotr zachodni, jesiotr ostronosy,

– kiełb białopłetwy,

– kiełb Kesslera,

– kozy – wszystkie gatunki,

– kur rogacz,

– parposz,

– piekielnica,

– piskorz,

– pocierniec,

– różanka,

– strzebla błotna,

– śliz,

– rak błotny,

– rak szlachetny,

– taśmiak długi.

Wędkarze wędkujący na terenie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu nie mogą podejmować działań zmierzających do łowienia jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrinchus) ze względu na objęcie tego gatunku ścisłą ochroną gatunkową na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.12.2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134).

1.19 Rejestracja połowów ryb:

Zgodnie z treścią ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18.04.1985r. wraz z późniejszymi zmianami oraz Uchwałą X Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół PZW Okręgu Toruń wędkarz ma obowiązek po wejściu na łowisko posiadania przy sobie rejestru połowów z wpisanym oznaczeniem łowiska (nazwa łowiska) oraz daty wędkowania, który należy uzupełnić  przed zejściem z łowiska  o liczbę i gatunki złowionych ryb .

Bezpośrednio po złowieniu istnieje obowiązek wpisania do rejestru połowów przeznaczonych do zabrania: ryb łososiowatych, szczupaka, sandacza i węgorza. Dotyczy to także konkursów wędkarskich.

Rejestr połowów należy zwrócić podczas wykupu składki na ochronę i zagospodarowanie wód na kolejny rok skarbnikowi koła PZW.

W przypadku opłat okresowych – rejestr połowów należy zwrócić nie później niż do końca roku kalendarzowego
w kole lub Okręgu PZW lub podczas wykupu składki całorocznej na  ochronę i zagospodarowanie wód  na rok następny u skarbnika Koła.

Składkę na ochronę i zagospodarowanie wód  skarbnik Koła powinien sprzedać po zdaniu rejestru połowów przez osobę kupującą składki,  za rok poprzedni.

 1. Opłaty egzaminacyjne.

2.1  W roku 2022 pozostają bez zmian zasady przeprowadzania egzaminów na karty wędkarskie przez komisje egzaminacyjne działające przy Okręgu PZW Toruń. Uwaga: komisje egzaminacyjne nie są  uprawnione
do przeprowadzania egzaminów i wydawania zaświadczeń o ich zdaniu osobom z innego powiatu .

2.2 Odwoławcza komisja egzaminacyjna działająca przy biurze Okręgu PZW Toruń jest upoważniona
do przeprowadzania w wyjątkowych sytuacjach egzaminów na kartę wędkarską.

2.3   Wysokość opłaty za wydanie karty wędkarskiej określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli oraz innych organizmów żyjących w wodzie
(Dz. U. nr 138 poz. 1559 z późn. zmianami).

2.4  Opłaty egzaminacyjne:

30,00 zł  – podstawowa,

5,00 zł  –  ulgowa, dla osób powyżej 70 roku życia,

1,00 zł  –   dla osób posiadających nieważną kartę wędkarską (tj. wydaną do 31.01.1997 r.).

Dzieci i młodzież ucząca się w szkołach dziennych do 24 – tego roku życia (wiek ustala się na podstawie ważnej legitymacji szkolnej) oraz kobiety zwolnione są z opłat egzaminacyjnych.

2.5  Środki pochodzące z opłat egzaminacyjnych pomniejszone o podatek VAT, pozostają w całości w kole, przy którym działa komisja egzaminacyjna.

 1. Biuro Okręgu PZW w Toruniu oraz biuro ZGW-R Grzmięca w szczególnych przypadkach mają prawo do sprzedaży składek członkowskich ogólnozwiązkowych i/ lub składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód. Biuro Okręgu PZW w Toruniu oraz biuro ZGW-R Grzmięca mają obowiązek systematycznego przekazywania, nie później niż do 15.11. danego roku, kartotek członkowskich wraz ze zdanym rejestrem połowu do kół – wskazanych przez wędkarzy.
 2. POROZUMIENIA – informacje nt. podpisanych i zatwierdzonych przez Zarząd Okręgu lub jego Prezydium porozumień z innymi Okręgami na wędkowanie będzie można uzyskać w biurze Okręgu PZW Toruń oraz zostaną one podane na stronie www.pzw.torun.pl i w wydawnictwie Nasze Wody .
 3. Zasady wnoszenia składek członkowskich.

UWAGA: Wniesione składki i opłaty na wędkowanie nie podlegają zwrotowi.

5.1 Składki członkowskie ogólnozwiązkowe oraz zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce
w roku 2022 – zgodnie z Uchwałą nr 361/IX/2021 ZG PZW Warszawa z dnia 18.09.2021 roku w sprawie składki członkowskiej na 2022r.

Członek Związku ma obowiązek wnosić składkę członkowską  ogólnozwiązkową  nie później niż do 30.04. każdego roku (§ 14 ust. 1 punkt 8 Statutu PZW). Jeżeli składka nie zostanie opłacona do dnia 30 kwietnia – członkostwo w PZW ustaje, aby zostać ponownie członkiem PZW należy wnieść począwszy od dnia 1 maja zgodnie z § 12 ust. 1 punkt 3 Statutu PZW wpisowe (w roku 2022  dla członka zwyczajnego w wysokości 25,00 zł,  a dla członka uczestnika  12,00  zł lub 0,00 zł zgodnie z uchwałą koła o wpisowym dla członka uczestnika) oraz składkę członkowską ogólnozwiązkową.

5.2 Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód  można opłacać po wniesieniu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej.

5.3 Składki członkowskie ogólnozwiązkowe i składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód  całoroczne – obejmują okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

5.4 Istnieje możliwość wnoszenia składek  członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie sposoby i metody wędkowania w dwóch ratach. Wniesiona I rata (wraz ze składką członkowską ogólnozwiązkową) upoważnia do wędkowania do 31 marca 2022 r. Drugą ratę może wnieść jedynie członek posiadający opłaconą I ratę.

5.5 Istnieje możliwość wniesienia dopłaty do składki w wysokości:

a/ składka podstawowa 100,00 zł lub składka ulgowa 56,00 zł dla osób posiadających wcześniej wykupione jedno łowisko na rok 2022 – bez rzeki Wisły na wszystkie sposoby i metody wędkowania, a chcących wędkować na wszystkich wodach Okręgu na wszystkie sposoby i metody wędkowania,

b/ składka podstawowa 65,00 zł lub składka ulgowa 26,00 zł dla osób posiadających wcześniej wykupioną rzekę Wisła jako jedno łowisko na wszystkie sposoby i metody wędkowania, a chcących wędkować na wszystkich wodach Okręgu na wszystkie sposoby i metody wędkowania.

5.5.1 Do ulgowych składek członkowskich  całorocznych na ochronę i zagospodarowanie wód  na wszystkie wody Okręgu mają prawo:

1/osoby odznaczone złotą lub srebrną odznaką PZW,

2/osoby posiadające udokumentowany 40-letni staż członkowski w PZW,

3/osoby powyżej 70-tego roku życia.

5.5.2 Dla młodzieży uczącej się w szkołach dziennych od 16-tego do 24-tego roku życia składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód  na wszystkie metody i sposoby wędkowania wynosi 40,00 zł.

5.5.3 Młodzież ucząca się – członkowie uczestnicy PZW do lat 16-tu uiszczają składkę członkowską na ochronę
i zagospodarowanie wód w wysokości 5,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na działalność z młodzieżą. Osoby te po wniesieniu składek posiadają uprawnienia do wędkowania na wszystkich wodach Okręgu Toruń oraz na wodach ogólnodostępnych PZW na terenie całego kraju.

5.5.4 Młodzież ucząca się do lat 14-tu nie zrzeszona w PZW może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w czasie jego obecności.

5.5.5 Osoba, której współmałżonek ma wykupioną składkę członkowską ogólnozwiązkową oraz składkę członkowską  na ochronę i zagospodarowanie wód podstawową lub ulgową  na wszystkie wody zawierającej wszystkie metody i sposoby wędkowania na rok 2022 (295,00 zł lub 196,00 zł), na jedno łowisko bez rzeki Wisły zawierającej wszystkie metody i sposoby wędkowania (195,00 zł lub 140,00 zł) lub na rzekę Wisłę zawierającej wszystkie metody i sposoby wędkowania (230,00 zł lub 170,00 zł)  ma prawo po wykupieniu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej do wykupienia składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody Okręgu Toruń zawierającej wszystkie metody i sposoby wędkowania  o wartości 15,00 zł, na jedno łowisko bez rzeki Wisły zawierającej wszystkie metody i sposoby wędkowania o wartości 15,00 zł lub na rzekę Wisłę zawierającej wszystkie metody i sposoby wędkowania o wartości 15,00 zł. Każda z w/w osób ma prawo do wędkowania w ramach swojego łowiska  i limitu.

5.6 Członkowie PZW odznaczeni „Złotą odznaką PZW z wieńcami” składki członkowskie ogólnozwiązkowe oraz składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód  w wysokości 50,00 zł, wnosić będą w swoim macierzystym Kole. Uprawnia ona ich do wędkowania na wodach PZW użytkowanych przez Okręg PZW Toruń, zawierając w sobie wszystkie metody i sposoby wędkowania.

5.7 Członkowie PZW, którzy otrzymali pozwolenie „Za zasługi dla rozwoju wędkarstwa” po wniesieniu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej oraz składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód zawierającej wszystkie metody i sposoby wędkowania w wysokości 50,00 zł, a zweryfikowani Strażnicy SSRyb. Okręgu Toruń
8,00 zł – są uprawnieni do wędkowania na wodach użytkowanych przez Okręg PZW Toruń. Pozwolenia „Za zasługi dla rozwoju wędkarstwa„ Skarbnik Koła będzie odbierał w biurze Okręgu po wcześniejszym przedstawieniu imiennej listy uprawnionych osób z podaniem numerów ich kart wędkarskich. Skarbnik wydaje zainteresowanym w/w pozwolenie po uprzednim opłaceniu przez zainteresowanego w macierzystym Kole składki członkowskiej ogólnozwiązkowej.

Przyznanie tych ulg podlega wnikliwej analizie Rad Rejonów.

5.8 Osoby niezrzeszone w PZW mają prawo do wniesienia całorocznej opłaty na wszystkie wody Okręgu Toruń na wszystkie metody i sposoby wędkowania (pełna) w wysokości 580,- zł,  niepełnej na rzekę Wisłę  w wysokości 550,- zł  lub  niepełnej na 1 jezioro w wysokości 530,- zł. Osoby niezrzeszone mają również możliwość wykupienia opłat okresowych na 1, 3  i 7 dni.

5.9 Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód – okresowe.

5.9.1 Za okres jednego dnia uważa się okres kolejnych 24 godzin. Składki członkowskie na ochronę
i zagospodarowanie wód  okresowe 3-dniowe, 7-dniowe dotyczą kolejno następujących po sobie dni.

5.9.2 Osoba sprzedająca składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód  okresowe wpisuje: dzień, godzinę rozpoczęcia wędkowania oraz dzień i godzinę zakończenia wędkowania.

PRZYKŁAD

 • wędkowanie na 1 dzień (jedną  dobę):
  od dnia 21 maja 2022 r. godzina 16.01 do dnia 22 maja 2022 r. do godziny 16.00                                                                                                 lub dnia 21 maja 2022 r. od godziny 00.00 do godziny 24.00.

PRZYKŁAD

 • wędkowanie na 3 dni:

od dnia 1 maja 2022 r. godzina 15.01 do dnia 4 maja 2022 r. do godziny 15.00

lub od dnia 1 maja 2022 r. godzina 00.00 do dnia 3 maja 2022 r. godzina 24.00.

PRZYKŁAD

 • wędkowanie na 7 dni :

od dnia 1 maja 2022 r. godzina 12.01 do dnia 8 maja 2022 r. do godziny 12.00

lub od dnia 1 maja 2022 r. godzina 00.00 do dnia 7 maja 2022 r. godzina 24.00.

 • Dla członków PZW obowiązują składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód (pełne) okresowe:
 • na wody Okręgu upoważniają do wędkowania na wszystkich wodach Okręgu, zawierają w sobie wszystkie metody i sposoby wędkowania,
 • na wody Okręgu upoważniają do wędkowania na wszystkich wodach Okręgu , na wszystkie sposoby
  i metody wędkowania z wyłączeniem trollingu.

Dla osób niezrzeszonych obowiązują opłaty okresowe:

 • na wody Okręgu Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania,
 • na wody Okręgu Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania z wyłączeniem trollingu.

5.9.4      Składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód  okresowe dla członków PZW mogą opłacać tylko osoby posiadające wykupioną, aktualną składkę członkowską ogólnozwiązkową na rok 2022.

5.9.5 Członkowie PZW Okręgu Toruń chcąc uczestniczyć w zawodach (konkursach) wędkarskich, zobowiązani są posiadać wykupioną całoroczną lub okresową (na dzień odbycia zawodów) składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód na wodach Okręgu Toruń. Posiadanie wykupionej tylko składki członkowskiej ogólnozwiązkowej nie upoważnia do wędkowania podczas zawodów (konkursów) wędkarskich. Powyższa zasada dotyczy również innych wędkarzy rozgrywających zawody wędkarskie na wodach Okręgu Toruń – po uzyskaniu zgody Zarządu Okręgu.

5.10 Opłata składek członkowskich ogólnozwiązkowych oraz składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód rocznych i okresowych za pośrednictwem internetu.

Opłat składek członkowskich ogólnozwiązkowych oraz składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód rocznych i okresowych zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego nr 235/IV/2020 z dnia 21.04.2020 r., można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej Okręgu (www.pzw.torun.pl), zakładka „Opłata składek rocznych i okresowych”. Po uzupełnieniu swoich danych wraz z wyborem Koła (dotyczy zakupu składek członkowskich ogólnozwiązkowych) oraz dokonaniu opłaty. Na podany adres e-mail po zaksięgowaniu wpłaty zostanie automatycznie wysłane, wypełnione komputerowo zezwolenie wraz z rejestrem, na którym znajduje się opis opłaty. Na zezwoleniu elektronicznym nie obowiązuje hologram oraz faksymile członka Prezydium Zarządu Okręgu.

Następnie zezwolenie wraz z rejestrem oraz dowód wpłaty należy wydrukować i mieć przy sobie (wraz z kartą wędkarską oraz legitymacją członkowską) podczas wędkowania.

W przypadku zmiany Koła przy wykupywaniu składek członkowskich ogólnozwiązkowych za pośrednictwem internetu, wędkarz zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia swojej kartoteki do nowo wybranego Koła.

Za pośrednictwem internetu opłat nie mogą dokonać i w tym celu powinni udać się do Koła:

– wędkarze, którzy dokonują opłat w PZW po raz pierwszy, w celu założenia kartoteki oraz wyrobienia legitymacji członkowskiej,

– członkowie PZW uprawnieni m.in. do następujących ulg: na współmałżonka, z tytułu 40-letniego stażu w PZW oraz osoby odznaczone złotą odznaką PZW z wieńcami, w celu weryfikacji danych potrzebnych do uznania ulgi.

 1. Uwaga:

6.1   Osoba kupująca opłatę  okresową  na ochronę i zagospodarowanie wód zobowiązana jest do legitymowania się podczas jego  zakupu kartą wędkarską, a w przypadku zakupu składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków PZW, również legitymacją członkowską z wykupioną uprzednio składką członkowską ogólnozwiązkową na 2022 rok.

6.2 Zgodnie z uchwałą XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZW z 21.10.2017 r. i Uchwałą nr 361/IX/2021 ZG PZW
z 18.09.2021 r. :

 1. a) Członkowie PZW mają prawo do następujących ulg w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej:
 • młodzież szkolna i studenci od 16 do 24 lat – 50% za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,
 • mężczyźni od 65 roku życia pod warunkiem opłacania składek członkowskich PZW przez co najmniej
  10 lat – 50%,
 • kobiety od 60 roku życia pod warunkiem opłacania składek członkowskich PZW przez co najmniej
  10 lat – 50%,
 • odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW- 50%,
 • odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami – 75%.

Przyznawanie ulgi ze względu na wiek wraz z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW (kartoteka członkowska). Obowiązek udokumentowania 10-letniego stażu członkowskiego spoczywa na członku PZW ubiegającym się o ulgę z tego tytułu,

 1. b) Członkowie uczestnicy PZW do lat 16-tu mają prawo do ulgi w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej – 75%,
 2. c) Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich, z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach użytkowanych przez PZW.

6.3  Ulgi w składkach członkowskich ogólnozwiązkowych  oraz na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków PZW stosuje się w roku kalendarzowym, w którym osoba zainteresowana nabywa lub traci prawo do skorzystania
z ulgi.

6.4  40-letni staż członkowski ustala się na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW lub innych dokumentów.

6.5  Ulgi dla młodzieży uczącej się w szkołach dziennych od 16-tego do 24-tego roku życia stosuje się za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

6.6  Skarbnik ma obowiązek wpisania do „listy imiennej przyjętych składek …” numeru dokumentu (np. legitymacji szkolnej), który potwierdza prawo do zastosowania ulgi w składce.

6.7  Skarbnik ma obowiązek wpisania do „listy imiennej przyjętych składek ….” w przypadku sprzedaży składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód  na jedno łowisko (jezioro, rzeka) – nazwę tego akwenu.

6.8  Zniżki w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej i składce na ochronę i zagospodarowanie wód  z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu o posiadanym odznaczeniu do legitymacji członkowskiej – potwierdzonym przez Prezesa Koła lub biuro Okręgu.

6.9  Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez PZW mają tylko osoby posiadające aktualną kartę wędkarską (w tym: członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnieni są cudzoziemcy), przestrzegające obowiązujących zasad, po opłaceniu stosownych, obowiązujących składek.

6.10 Wszystkie osoby chcące wykupić składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód  na rok 2022 są zobowiązane zdać rejestr połowów (znajdujący się w zezwoleniu na wędkowanie) za rok 2021 i pobrać taki rejestr (znajdujący się w zezwoleniu na wędkowanie) na 2022 rok.

6.11 W przypadku stwierdzenia nie wpisania podczas sprzedaży składek członkowskich na ochronę
i zagospodarowanie wód  wszystkich wymaganych danych, a szczególnie nazwy łowiska, a także przy sprzedaży składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód  okresowych – dat i godzin, osoba pełniąca obowiązki związane ze sprzedażą składek członkowskich ogólnozwiązkowych i składek członkowskich na ochronę
i zagospodarowanie wód  poniesie konsekwencje finansowe – zostanie obciążona równowartością wadliwie wystawionych składek na ochronę i zagospodarowanie wód.

6.12 Wszystkich wędkujących obowiązuje przestrzeganie ustalonych Rozporządzeniem Wojewody/Marszałka Sejmiku kujawsko-pomorskiego oraz Wojewody/Marszałka warmińsko-mazurskiego obrębów ochronnych ryb, w tym zakazu wędkowania na jeziorach – na obszarach objętych obrębami ochronnymi.
Z treścią w/w Rozporządzeń można zapoznać się m. in. w biurze Okręgu PZW Toruń, w siedzibie ZGW-R Grzmięca, na stronie internetowej www.pzw.torun.pl oraz w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb Na Wodach Okręgu PZW w Toruniu na 2022 rok.

 1. W związku z działaniami dotyczącymi bezpieczeństwa wód i wędkarzy Okręg PZW w Toruniu prowadzi monitoring wód i brzegów rzek oraz jezior. Działania te mają na celu ograniczenie kłusownictwa oraz zanieczyszczenia brzegów zbiorników wodnych.