Zasady funkcjonowania stanicy Koła przy Urzędzie Marszałkowskim w okresie pandemii

     Koło Wędkarskie nr 54

przy Urzędzie Marszałkowskim

            w Toruniu

                                                                                 Toruń, dnia 29 kwietnia 2020 r.

                                  Członkowie Koła Wędkarskiego nr 54

                                        przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu

     W nawiązaniu do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. por.658 z późn. zmianami), wprowadzam z dniem 30 kwietnia 2020 r. (do odwołania), następujące zasady korzystania przez członków Koła, ze stanicy wędkarskiej, położonej nad jeziorem Łąki-Tabuła:

1. W stanicy mogą przbywać tylko dwie osoby – członek Koła pobierajacy klucze do domków od gospodarza Koła oraz osoba jemu towarzysząca,

2. w jednym domku może przebywać tylko jedna osoba,

3. czasokres korzystania ze stanicy jest określany każdorazowo przez prezesa Koła w upoważnieniu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu stanicy,

4. osoby, o których mowa w punkcie 1, są zobowiązane do stosowania środków bezpieczeństwa, które obowiązują w przestrzeni publicznej oraz do zachowania dystansu pomiędzy nimi, wynoszącego minimum 2 metry. Ograni-czenia to obejmują także wędkowanie z pomostów oraz z łodzi,

5. bez zmiany pozostaje regulamin stanicy z 4 czerwca 2019 r., z wyłączeniem paragrafu 5 punktu 2 oraz paragrafu 8 punktu 4, które zostają zawieszone do odwołania.

                                                                                                       PREZES

                                                                                             Ryszard Skrzeszewski

Loading