ZAPYTANIE OFERTOWE „Zakup powietrzno-wodnej pompy ciepła dla ośrodka wylęgu i podchowu jesiotra ostronosego w Grzmięcy”

                                                                              Grzmięca, dnia 01.08.2018r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu; Oddział: Zespół Gospodarki Wędkarsko – Rybackiej w Grzmięcy (Zamawiający) w związku z realizacją operacji pn. „Zakup powietrzno-wodnej pompy ciepła dla ośrodka wylęgu i podchowu jesiotra ostronosego w Grzmięcy”, zaprasza do składania ofert na zakup powietrzno-wodnej pompy ciepła wraz z montażem o podstawowym parametrze:  łączna moc grzewcza zestawu od 90kW do 100kW.

 

  1. Zakres prac związanych z realizacją zadania obejmuje:
  • Zakup powietrzno-wodnej pompy ciepła wraz z montażem, o następujących parametrach:

– zestaw pomp ciepła powietrze – woda,

– łączna moc grzewcza zestawu od 90kW do 100kW,

– automatyka sterująca,

– grzanie wody w CO od 55° C do 65° C,

– montaż i uruchomienie.

 

  1. Termin i miejsce realizacji zadania.

Operacja realizowana będzie w okresie od 08/2018r. do 12/2019r.

Miejscem realizacji operacji jest miejscowość Grzmięca w województwie kujawsko-pomorskim, powiat brodnicki, gmina Zbiczno.

 

  1. Kryteria oceny oferty.

Spośród ofert podlegających ocenie, Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej dla niego oferty, biorąc pod uwagę w szczególności wartość oferty netto tzn. dokona wyboru oferty z najniższą kwotą netto za całość zadania.

Wartość kryteriów: cena netto (100%).

 

  1. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać od 01.08.2018 do 20.08.2018, do godz. 15:00. Oferty należy złożyć w siedzibie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu; Oddział: Zespół Gospodarki Wędkarsko – Rybackiej; Grzmięca 1; 87-305 Zbiczno lub drogą elektroniczną na adres: zgwrgrzmieca@wp.pl. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

  1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

O rozstrzygnięciu zapytania ofertowego Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić wybranego Oferenta – Wykonawcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

  1. Dodatkowe Informacje.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu; Oddział: Zespół Gospodarki Wędkarsko – Rybackiej; Grzmięca 1; 87-305 Zbiczno lub pod nr telefonu 56 49 393 49.

 

  1. Postanowienia końcowe

 a. Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie kierował się zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

b. Wyklucza się z możliwości zamówienia podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu.

c. Nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone oferty nie spełniające warunków określonych w zapytaniu ofertowym, złożone po terminie oraz złożone w innej formie niż pisemna.

d. W przypadku nie wpłynięcia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia postępowania.

e. Zamawiający może zamknąć zapytanie ofertowe bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyn.

f. W przypadkach, o których mowa w ppkt. b-e, złożone oferty przestają wiązać Oferentów, a Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

g. Złożenie oferty oznacza akceptację niniejszych warunków zapytania ofertowego.

Loading