ZAPYTANIE OFERTOWE: Wymiana orynnowania budynku rybackiego wraz z wykonaniem drenażu przyległego terenu.

ZAPYTANIE OFERTOWE: Wymiana orynnowania budynku rybackiego wraz z wykonaniem drenażu przyległego terenu
Zamawiający:
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, ul. Słowackiego 80, 87-100 Toruń

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Demontaż rynien, pasa nadrynnowego, haków i rur spustowych.
2. Montaż nowego orynnowania o łącznej długości 18m:
-rynna 100 mm – 18 m/b,
-mufa 6 szt.,
-haki doczołowe 36 szt.,
-końcówka rynny prawa -2 szt. lewa-2 szt.,
-rura spustowa 2×3 m,
-4 szt. obejmy,
-4 szt. kolana.
3. Montaż deski czołowej o łącznej długości 18 m.
4. Montaż pasa nadrynnowego 18 m.
5. Wykonanie drenażu podpowierzchniowego o łącznej długości 20 m/b.

– Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.

– Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

– Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

– Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.

Okres gwarancji – 36 miesięcy od bezusterkowego odbioru końcowego.

Tryb udzielenia zamówienia

a) Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego.

b) Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i od jego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Oferta powinna zawierać cenę netto oraz brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawa i rozładunek.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Miejsce wykonania zamówienia: domek rybacki w m. Grzmięca 1, 87-305 Zbiczno

Termin wykonania zamówienia:
Zadanie należy wykonać w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Cena: 100 %

Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w Siedzibie Okręgu PZW w Toruniu, ul. Słowackiego 80, 87-100 Toruń lub mailowo na adres: sekretariat@pzw.torun.pl do dnia 12 marca 2020 r. do godz. 10:00 z dopiskiem: oferta na „Wymianę orynnowania budynku rybackiego wraz z wykonaniem drenażu przyległego terenu”.

Do oferty należy dołączyć:
– aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, Ewidencja Działalności Gospodarczej) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Osoba wyznaczona do kontaktu:

– Arkadiusz Mierzejewski – 693-430-530

Loading