Zapytanie ofertowe: Wymiana falownika oraz sprawdzenie instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kWp

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Wymiana falownika oraz sprawdzenie instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kWp


Zamawiający:
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, ul. Słowackiego 80, 87-100 Toruń

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Sprawdzenie prawidłowości działania paneli fotowoltaicznych oraz całego systemu.

2. Zakup nowego falownika trójfazowego o parametrach:

DANE WEJŚCIOWE

Liczba trackerów MPP1,0
Maks. prąd wejściowy (Idc max)47,7 A
Maks. prąd zwarciowy pola modułów71,6 A
Zakres napięć wejściowych DC (Udc min – Udc max)580 – 1000 V
Napięcie rozpoczęcia pracy (Udc start)650,0 V
Znamionowe napięcie wejściowe (Udc,r)580,0 V
Zakres napięć MPP (Umpp min – Umpp max)580 – 850 V
Użyteczny zakres napięcia MPP580 – 850 V
Liczba przyłączy DC6,0
Maks. moc generatora fotowoltaicznego (Pdc max)37,8 kWpeak

DANE WYJŚCIOWE

Moc znamionowa AC (Pac,r)27,0 kW
Maks. moc wyjściowa (Pac max)27,0 kVA
Prąd wyjściowy AC (Iac nom)40,9 / 39,1 A
Przyłącze sieciowe (Uac,r)3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V
Zakres napięcia AC (Umin – Umax)150 – 275 V
Częstotliwość (fr)50 / 60 Hz
Zakres częstotliwości (fmin – fmax)45 – 65 Hz

3. Montaż nowego falownika.

4. Uruchomienie systemu.

– Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.

– Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

– Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.

Okres gwarancji – 36 miesięcy od bezusterkowego odbioru końcowego.

Tryb udzielenia zamówienia

a) Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego.

b) Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i od jego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Oferta powinna zawierać cenę netto oraz brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawa i rozładunek.

Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Miejsce wykonania zamówienia:  Grzmięca 1, 87-305 Zbiczno

Termin wykonania zamówienia:
Zadanie należy wykonać w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Cena: 100 %

Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w Siedzibie Okręgu PZW w Toruniu, ul. Słowackiego 80, 87-100 Toruń lub mailowo na adres: sekretariat@pzw.torun.pl do dnia 19 czerwca 2020 r. do godz. 10:00 z dopiskiem: oferta na „Wymianę falownika oraz sprawdzenie instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kWp”

Do oferty należy dołączyć:
– aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, Ewidencja Działalności Gospodarczej) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Osoba wyznaczona do kontaktu:

– Arkadiusz Mierzejewski – 56 493 91 49

Loading