ZAPYTANIE OFERTOWE Remont dachu z wymianą konstrukcji siedziby Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Chełmży, ul. Bł. Juty 5 (dz. 175 obręb 04).

ZAPYTANIE OFERTOWE

Remont dachu z wymianą konstrukcji siedziby Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Chełmży, ul. Bł. Juty 5 (dz. 175 obręb 04).

 

 

 1. Zamawiający:

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, ul. Słowackiego 80,87-100 Toruń

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Remont dachu z wymianą konstrukcji siedziby Kola Polskiego Związku Wędkarskiego w Chełmży, ul. Bł. Juty 5 (dz. 175 obręb 04).

Remont polega m.in. na:

 1. Zerwaniu papy wraz utylizacją,
 2. Demontażu oświetlenia zewnętrznego,
 3. Zerwaniu podsufitki z płyt,
 4. Demontażu deskowania z całej powierzchni dachu,
 5. Demontażu wszystkich krokwi dachu,
 6. Demontażu rynien i rur spustowych,
 7. Rozbiórce oraz przemurowaniu komina,
 8. Montażu nowych krokwi,
 9. Odeskowaniu całej powierzchni dachu,
 10. Pokryciu dwukrotnie papą termozgrzewalną,
 11. Montażu nowych rynien i rur spustowych,
 12. Montażu obróbek blacharskich na murkach ogniowych i kominach.

 

Projekt budowlany jest dostępny do wglądu w siedzibie Biura Okręgu PZW w Toruniu, ul Słowackiego 80, w dniach od pon.-pt., w godzinach od 8:00 – 15:00

– Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.

Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

– Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

– Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji             i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.

 

 

Okres gwarancji – 60 miesięcy od bezusterkowego odbioru końcowego.

Zastrzega się pobranie kaucji gwarancyjnej w wysokości 2 % wartości robót (wypłata kaucji po roku – 1% po zakończeniu okresu gwarancyjnego – 1%).

 1. Tryb udzielenia zamówienia:
 2. a) Postepowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego
 3. b) Postepowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i od jego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.
 4. c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny:
 • Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę netto oraz brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie  z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawa i rozładunek.

 

 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
 • Miejsce wykonania zamówienia: Siedziba Koła PZW w Chełmży, ul. Bł. Juty 5
 • Termin wykonania zamówienia:

Zadanie należy wykonać w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy.

 

 

 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
 • Cena: 100 %

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Siedzibie Okręgu PZW w Toruniu, ul. Słowackiego 80, 87-100 Toruń do dnia 21 listopada 2018 r. do godz. 10:00

z dopiskiem „Remont dachu z wymianą konstrukcji siedziby Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Chełmży, ul. Bł. Juty 5 (dz. 175 obręb 04)”.

 

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1). Formularz musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

Do oferty należy dołączyć:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, Ewidencja Działalności Gospodarczej) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 2. wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

W zakresie doświadczenia wymagane jest wykazanie zrealizowania min. jednej roboty podobnej polegającej na remoncie dachu na łączną kwotę nie mniejszą niż  20.000,00 zł brutto

 1. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego  o niezaleganiu ze zobowiązaniami publiczno-prawnymi.
 2. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją projektową i, że cena zawiera wszystkie niezbędne koszty konieczne do wykonania przedmiotu umowy.
 3. Kosztorys i składniki cenotwórcze.

 

Powyższe dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność             z oryginałem przez wykonawcę.

 1. Osoba wyznaczona do kontaktu:

–  Wiesław Budziak tel. 668 144 136

Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:

– w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta

– cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Beneficjent może przeznaczyć na sfinansowanie zadania

– wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

 

Toruń, dnia 7.11.2018 r.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

          (Wykonawca)                                                                              

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego         w Toruniu

Ul. Słowackiego 80

87-100 Toruń

 

Oferta

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn: Remont dachu z wymianą konstrukcji siedziby Kola PZW w Chełmży, ul. Bł. Juty 5 (dz. 175 obręb 04)składamy naszą ofertę:

 

 1. Cena oferty:

Cena brutto: ………………………………………………………………………………………………………

Cena brutto słownie: …………………………………………………………………………………………..

Cena netto: ………………………………………………………………………………………………………..

Cena netto słownie: ……………………………………………………………………………………………

VAT: …………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapytanie ofertowe oraz projekt umowy.

 1. Oświadczamy, że nie zalegamy z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym oraz
  z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
 2.  Termin wykonania zamówienia – 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.

 

 

…………………………., dn. _ _ . _ _ . 2018 r.                             ……………………………………………

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

 

ZAPYTANIE OFERTOWE dach

Loading