ZAPYTANIE OFERTOWE Remont dachu o powierzchni 72 m2 domku rybackiego w m. Grzmięca, gmina Zbiczno, powiat brodnicki

 1. Zamawiający:

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, ul. Słowackiego 80,87-100 Toruń

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie pokrycia dachu blacho-dachówką (kolor zielony)  o powierzchni 72 m2 domku rybackiego w m. Grzmięca, gmina Zbiczno, powiat brodnicki.

 

Remont polega m.in. na:

a/ Wykonanie pokrycia dachu dwuspadowego blacho-dachówką gr. 0,5 mm koloru zielonego wraz z obróbkami

b/ Montażu obróbek blacharskich,

c/ Montaż instalacji odgromowej z badaniami potencjału

 

– Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.

Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

– Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

– Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia, oraz spełnianych funkcji             i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie, które spełnią parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.

 

Okres gwarancji – 36 miesięcy od bezusterkowego odbioru końcowego.

 

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia

a) Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego

b) Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i od jego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny:
 • Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę netto oraz brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie  z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawa i rozładunek.

 

 1. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
 • Miejsce wykonania zamówienia: domek rybacki w m. Grzmięca 1, 87-305 Zbiczno
 • Termin wykonania zamówienia:

Zadanie należy wykonać w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

 

 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
 • Cena: 100 %
 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Siedzibie Okręgu PZW w Toruniu, ul. Słowackiego 80, 87-100 Toruń do dnia 15 października  2019 r. do godz. 10:00

z dopiskiem „Remont dachu  o powierzchni 72 m2 domku rybackiego  w m. Grzmięca,

gmina Zbiczno, powiat brodnicki”.

 

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1). Formularz musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

Do oferty należy dołączyć:

a/ aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, Ewidencja Działalności Gospodarczej) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b/ wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

W zakresie doświadczenia wymagane jest wykazanie zrealizowania min. jednej roboty podobnej polegającej na remoncie dachu na łączną kwotę nie mniejszą niż  20.000,00 zł brutto

c/ Załącznik nr 1 (Oferta)

 

Powyższe dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez wykonawcę.

 1. Osoba wyznaczona do kontaktu:

–  Arkadiusz Mierzejewski – 693-430-530

Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:

– w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta

– cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką Beneficjent może przeznaczyć na sfinansowanie zadania

– wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

 

Toruń, dnia 07.10.2019 r.

Loading