ZAPYTANIE OFERTOWE pt. „Utwardzenie miejsc postojowych do obsługi jednostek pływających na działce o numerze ewidencyjnym 30, obręb Wawrowice, gmina Kurzętnik, powiat nowomiejski, nad Jeziorem Skarlińskim wraz z budową wiaty drewnianej
o powierzchni 30 m2

OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU                                             Toruń, dnia 09.06.2021 r.

WĘDKARSKIEGO W TORUNIU

ul. Słowackiego 80

87-100 Toruń

                                                                                           

ZAPYTANIE OFERTOWE

            Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: „Utwardzenie miejsc postojowych do obsługi jednostek pływających na działce o numerze ewidencyjnym 30, obręb Wawrowice, gmina Kurzętnik, powiat nowomiejski, nad Jeziorem Skarlińskim wraz z budową wiaty drewnianej
o powierzchni 30 m2”.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. wykonanie utwardzenia terenu poprzez zakup niezbędnych materiałów oraz wykonanie prac polegających na:

–  wykonaniu koryta pod nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 200 m2 (10×20 m),

– wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm o powierzchni 200 m2 (10×20 m),

– wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 200 m2 (10×20 m),

 – budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3 m2 na powierzchni 200 m2 (10×20 m).

 1. Budowa i posadowienie drewnianej wiaty o wymiarach 10,0m x 3,0m – powierzchnia 30 m2. Budowa wiaty obejmuje następujące prace budowlane:

– usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek na powierzchni 36,75m2 (3,5m x 10,5m)

– wykonanie wykopów oraz przekopów 13,86 m3 (3,3×10,5×0,4m)

– deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych stóp i płyt fundamentowych 1,64 m2

– przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty gładkie o śr. do 7 mm

– wykonanie stop fundamentowych prostokątnych żelbetowych, o objętości do 0,5 m3 – 1,28 m3

– wykonanie podkładów z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 3,675 m3

– ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m

– montaż łączników do prefabrykatów wykonanych ze stali płaskiej lub kształtowej z kotwami do zabetonowania ponad 10kg – 10×10 (100 kg)

– wykonanie obrzeża betonowego o wymiarach 8x20cm wystającego na podsypce cementowo-piaskowej – 26 m

– wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej, układanych na podsypce cementowo-piaskowej – 30 m2 (3×10)

– montaż słupów o długości ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej – 0,49 m3

– montaż mieczy i zastrzałów o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej – 0,47 m3

– montaż ram górnych i płatwi o długości ponad 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej – 0,666 m3

– montaż kleszczy o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej – 0,346m3

– montaż krokwi zwykłych, długość do 4.5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej – 0,691 m3

– deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej (11x2x2m) 44,00 m2

– montaż deski czołowej okapu do mocowania uchwytów rynien – 22 m

– montaż pasów nadrynnowych – okapów przy pokryciu dachów dachówką bitumiczną – 22 m

– montaż wiatrownic bocznych dachu krytego blachą dachówkopodobną – 8 m

– montaż pasów nadrynnowych – okapów przy pokryciu dachów dachówką bitumiczną – 22 m

– izolacja powierzchni poziomych membranami układanymi na dachach stropach, tarasach itp. mocowanymi na gwoździe – 44,00 m2

– pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie „łuska” – 44,00 m2

– montaż rynien dachowych półokrągłych o śr. 15 cm, montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku – łącznie 22 m (2x11m)

– montaż rynien dachowych półokrągłych o śr. 15 cm, montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku – łącznie 5 m (2×2,5m)

– malowanie pędzlem lub wałkiem wyrobami dwuskładnikowymi elementów konstrukcji szkieletowych – łącznie 65 m2.

Dokładna lokalizacja utwardzenia terenu oraz budowy wiaty została przedstawiona na załączniku graficznym.

Zakładany całkowity koszt realizacji zadania to 74 799,15 zł brutto.

 1. Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1.

Cena brutto oferty

80 %

2.

Termin wykonania zadania

20 %

 1. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

1) Cena brutto oferty:

– znaczenie procentowe kryterium: 80 %,

– maksymalna ilość punktów: 80 pkt.

Zasady punktacji: liczymy iloraz łącznej wartości cenny brutto najniższej oferty do badanej oferty, następnie wynik mnożymy x100, wynik iloczynu mnożymy z wagą tj. 0,8.

Cenę brutto za wykonanie zamówienia należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena powinna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym.

2) Termin wykonania zadania:

– znaczenie procentowe kryterium: 20%,

– maksymalna ilość punktów 20 pkt.

Zasada obliczania punktów: jeżeli Oferent zobowiąże się do zakończenia prac w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy otrzyma 20 pkt, każde kolejne 10 dni zmniejsza tę wartość o 5 pkt, tj.:  do 70 dni – 15 pkt, do 80 dni – 10 pkt, do 90 dni – 5 pkt, do 100 dni – 0 pkt.

Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa, maksymalnie 100 pkt.):

K = C+T

gdzie:

K – ocena końcowa,

C – punkty za cenę oferty,

T – punkty za termin wykonania zadania.

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający wybiera ofertę, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenie końcowej.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej Oferentów, wyżej w rankingu będzie ten, który podał niższą cenę. Cena oferty (łączny koszt realizacji zadania) musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena ofertowa = cena netto + podatek VAT, który należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004  r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 5 kwietnia 2004 r. Nr 54, poz. 535).

 1. Osoby, które nie mogą złożyć oferty:

Oferty nie może złożyć osoba fizyczna, która:

1) uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiada co najmniej 10 % udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu;

3) pełni funkcję członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostaje w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lun powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert upływa 21.06.2021 r. do godz. 10:00. Ofertę należy złożyć w siedzibie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, ul. Słowackiego 80, 87-100 Toruń lub drogą elektroniczną na adres: pzwtorun@wp.pl. z dopiskiem: „Oferta na: Utwardzenie miejsc postojowych do obsługi jednostek pływających na działce o numerze ewidencyjnym 30, obręb Wawrowice, gmina Kurzętnik, powiat nowomiejski, nad Jeziorem Skarlińskim wraz z budową wiaty drewnianej o powierzchni 30 m2”. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Złożona oferta powinna zawierać:

1)Dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres).

2)Oferta powinna zawierać cenę netto oraz brutto za realizację całości zadania. Cena brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawę i rozładunek.

3)Termin realizacji zadania.

 1. Odrzucenie oferty:

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2) została złożona przez podmiot niespełniających warunków udziału w postępowaniu,

3) została złożona po terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia poprzez zamieszczenie na stronie internetowej informacji o:

– wyborze wykonawcy albo

– odrzuceniu ofert, albo

– niezłożeniu żadnej oferty, albo

– zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej oferty,

oraz wysłanie informacji do wszystkich podmiotów, które złożyły oferty w postępowaniu. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

 1. Okres gwarancji:

Okres gwarancji wynosi 5 lat od bezusterkowego obioru końcowego.

 1. Termin realizacji zadania:

Termin realizacji zadania wynosi 100 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy.

 1. Informacje i wyjaśnienia:

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, ul. Słowackiego 80, 87-100 Toruń lub pod nr telefonu 056 622-36-32 wewnętrzny 28 w godzinach 7.30-15.00.

 1. Postanowienia końcowe:

a) Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie kierował się zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

b) Aż do otwarcia ofert Zamawiający może odwołać zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.

c) Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

d) Zamawiający może zamknąć zapytanie ofertowe bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyn.

e) W przypadkach, o których mowa w pkt. b) i d) złożone oferty przestają wiązać Oferentów, a Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

f) Złożenie oferty oznacza akceptację niniejszych warunków zapytania ofertowego.

g) Decyzje Zamawiającego w sprawach związanych z ogłoszonym zapytaniem ofertowym są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

h) Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 701 i nast. Kodeksu cywilnego.

i) Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

j) Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert warunkowych.

k) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Załączniki:

 1. Mapa z zaznaczonym terenem inwestycji. Skarlin

Loading