ZAPYTANIE OFERTOWE pt. „Utwardzenie miejsc postojowych do obsługi jednostek pływających na działce o numerze ewidencyjnym 16, położonej na terenie Gminy Miasta Chełmża, powiat toruński, nad jeziorem Archidiakonka”.

OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU                                             Toruń, dnia 26.05.2021 r.

WĘDKARSKIEGO W TORUNIU

ul. Słowackiego 80

87-100 Toruń                                                                             

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: „Utwardzenie miejsc postojowych do obsługi jednostek pływających na działce o numerze ewidencyjnym 16, położonej na terenie Gminy Miasta Chełmża, powiat toruński, nad jeziorem Archidiakonka”.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia terenu poprzez zakup niezbędnych materiałów oraz wykonanie prac polegających na:

–  wykonaniu koryta pod nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 100 m2 (10×10 m),

– wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm o powierzchni 100 m2 (10×10 m),

– wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 100 m2 (10×10 m),

 – budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3 m2 na powierzchni 100 m2 (10×10 m).

Dokładna lokalizacja utwardzenia terenu została przedstawiona na załączniki graficznym nr 1.

 1. Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1.

Cena brutto oferty

80 %

2.

Termin wykonania zadania

20 %

 1. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

           1) Cena brutto oferty:

– znaczenie procentowe kryterium: 80 %,

– maksymalna ilość punktów: 80 pkt.

Zasady punktacji: liczymy iloraz łącznej wartości cenny brutto najniższej oferty do badanej oferty, następnie wynik mnożymy x100, wynik iloczynu mnożymy z wagą tj. 0,8.

Cenę brutto za wykonanie zamówienia należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena powinna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym.

2) Termin wykonania zadania:

– znaczenie procentowe kryterium: 20%,

– maksymalna ilość punktów 20 pkt.

Zasada obliczania punktów: jeżeli Oferent zobowiąże się do zakończenia prac w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy otrzyma 20 pkt, każde kolejne 10 dni zmniejsza tę wartość o 5 pkt, tj.:  do 70 dni – 15 pkt, do 80 dni – 10 pkt, do 90 dni – 5 pkt, do 100 dni – 0 pkt.

Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa, maksymalnie 100 pkt.):

K = C+T

gdzie:

K – ocena końcowa,

C – punkty za cenę oferty,

T – punkty za termin wykonania zadania.

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający wybiera ofertę, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenie końcowej.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej Oferentów, wyżej w rankingu będzie ten, który podał niższą cenę. Cena oferty (łączny koszt realizacji zadania) musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena ofertowa = cena netto + podatek VAT, który należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004  r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 5 kwietnia 2004 r. Nr 54, poz. 535).

 1. Osoby, które nie mogą złożyć oferty:

Oferty nie może złożyć osoba fizyczna, która:

1) uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiada co najmniej 10 % udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu;

3) pełni funkcję członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostaje w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lun powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert upływa 07.06.2021 r. do godz. 10:00. Ofertę należy złożyć w siedzibie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, ul. Słowackiego 80, 87-100 Toruń lub drogą elektroniczną na adres: pzwtorun@wp.pl z dopiskiem: „Oferta na: Utwardzenie miejsc postojowych do obsługi jednostek pływających na działce o numerze ewidencyjnym 16, położonej na terenie Gminy Miasta Chełmża, powiat toruński, nad jeziorem Archidiakonka”. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Złożona oferta powinna zawierać:

1)Dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres).

2)Oferta powinna zawierać cenę netto oraz brutto za realizację całości zadania. Cena brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawę i rozładunek.

3) Termin realizacji zadania.

 1. Odrzucenie oferty:

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2) została złożona przez podmiot niespełniających warunków udziału w postępowaniu,

3) została złożona po terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia poprzez zamieszczenie na stronie internetowej informacji o:

– wyborze wykonawcy albo

– odrzuceniu ofert, albo

– niezłożeniu żadnej oferty, albo

– zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej oferty,

oraz wysłanie informacji do wszystkich podmiotów, które złożyły oferty w postępowaniu. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

 1. Okres gwarancji:

Okres gwarancji wynosi 5 lat od bezusterkowego obioru końcowego.

 1. Termin realizacji zadania:

Termin realizacji zadania wynosi 100 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy.

 1. Informacje i wyjaśnienia:

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, ul. Słowackiego 80, 87-100 Toruń lub pod nr telefonu 056 622-36-32 wewnętrzny 28 w godzinach 7.30-15.00.

12. Postanowienia końcowe:

a) Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie kierował się zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

b) Aż do otwarcia ofert Zamawiający może odwołać zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.

c) Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

d) Zamawiający może zamknąć zapytanie ofertowe bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyn.

e) W przypadkach, o których mowa w pkt. b) i d) złożone oferty przestają wiązać Oferentów, a Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

f) Złożenie oferty oznacza akceptację niniejszych warunków zapytania ofertowego.

g) Decyzje Zamawiającego w sprawach związanych z ogłoszonym zapytaniem ofertowym są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

h) Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 701 i nast. Kodeksu cywilnego.

i) Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

j) Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert warunkowych.

k) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Załączniki:

 1. Mapa z zaznaczonym terenem inwestycji. Archidiakonka

 

 

 

 

 

 

Loading