ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie projektu budowlanego – dla budowy 12 zbiorników do hodowli jesiotra wraz z infrastrukturą.

Zapraszamy do składania ofert na:

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Opracowanie projektu budowlanego – dla budowy 12 zbiorników do hodowli jesiotra wraz z infrastrukturą.

Zamawiający:
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, ul. Słowackiego 80, 87-100 Toruń

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Kompleksowe przygotowanie:

– Projektu budowlanego dla budowy 12 zbiorników do hodowli jesiotra. O średnicy 7-7,5m i wysokości 1,5 m, wykonanych z laminatu poliestrowo szklanego, posadowionych na fundamentach betonowych.

– Przygotowanie projektu doprowadzenia wody z rzeki Skarlanki o długości około 120 m i średnicy 1x 400mm wraz z przeciskiem pod drogą i rozdzielniami.

– Przygotowanie projektu oświetlenia hybrydowego w ilości 4 sztuk.

– Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.

– Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

2. Tryb udzielenia zamówienia

a) postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego,

b) postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i od jego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie,

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Oferta powinna zawierać cenę netto oraz brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty.

3. Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podpisania umowy.

4. Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.      Nazwa kryterium                  Waga

1.         Cena brutto oferty                  80 %

2.         Doświadczenie Oferenta        20 %

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:    

a) Cena brutto oferty:

– znaczenie procentowe kryterium: 80%,

– maksymalna ilość punktów: 80 pkt.

            Zasady punktacji: liczymy iloraz łącznej wartości cenny brutto najniższej oferty do badanej oferty, następnie wynik mnożymy x100, wynik iloczynu mnożymy z wagą tj. 0,8.

Cenę brutto za wykonanie zamówienia należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, Cena powinna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym.

b) Doświadczenie Oferenta:

– znaczenie procentowe kryterium: 20%,

– maksymalna ilość punktów 20 pkt.

Zasada obliczania punktów: za każdą przedstawioną pozycję otrzymuje się 5 pkt.  Należy przedstawić do 4 pozycji z ostatnich 10 lat, co daje maksymalnie 20 pkt.  Przez doświadczenie Oferenta rozumie się łączną liczbę zrealizowanych projektów budownictwa.

Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa, maksymalnie 100 pkt.):

K = C+D

gdzie:

K – ocena końcowa,

C – punkty za cenę oferty,

D – punkty za doświadczenie oferenta.

            Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający wybiera ofertę, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i uzyskała najwyższą liczbę punktów. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej Oferentów, wyżej w rankingu będzie ten, który podał niższą cenę. Cena oferty (łączny koszt realizacji zadania) musi być podana cyfrowo z wyodrębnieniem podatku VAT.

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w Siedzibie Okręgu PZW w Toruniu, ul. Słowackiego 80, 87-100 Toruń lub mailowo na adres: sekretariat@pzw.torun.pl do dnia 23 września 2020 r. do godz. 10:00 z dopiskiem: oferta na „Opracowanie projektu budowlanego – dla budowy12 zbiorniki do hodowli jesiotra wraz z infrastrukturą.”.

7. Do oferty należy dołączyć:
– poświadczenie posiadania uprawnień projektanta budowlanego

8. Podmioty, które nie mogą złożyć oferty:

Oferty nie może złożyć podmiot, który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo:

1) uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiada co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

3) pełni funkcję członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostaje w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

5) jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

9. Odrzucenie oferty:

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2) została złożona przez podmiot niespełniających warunków udziału w postępowaniu,

3) została złożona po terminie.

10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia poprzez zamieszczenie na stronie internetowej informacji o:

– wyborze wykonawcy, albo

– odrzuceniu ofert, albo

– niezłożeniu żadnej oferty, albo

– zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej oferty,

oraz  wysłanie informacji do wszystkich podmiotów, które złożyły oferty w postępowaniu.             W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

11. Załączniki do zapytania:

– 2 mapy zasadnicze z zaznaczonym terenem inwestycji.

12. Postanowienia końcowe:

a) Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie kierował się zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

b) Aż do otwarcia ofert Zamawiający może odwołać zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.

c) Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

d) Zamawiający może zamknąć zapytanie ofertowe bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyn.

e) W przypadkach, o których mowa w pkt. b) i d) złożone oferty przestają wiązać Oferentów, a Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

f) Złożenie oferty oznacza akceptację niniejszych warunków zapytania ofertowego.

g) Decyzje Zamawiającego w sprawach związanych z ogłoszonym zapytaniem ofertowym są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

h) Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie art.  701 i nast. Kodeksu cywilnego.

i) Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

j) Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert warunkowych.

k) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

13. Osoba wyznaczona do kontaktu:

– Arkadiusz Mierzejewski – 56 493 91 49.

Załączniki:

  • 2 mapy

Zapytanie ofertowe wersja do druku:

Loading