Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania tablicy pamiątkowej

Grzmięca, dn. 12.01.2015 r.

Zamawiający:

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego

ul Słowackiego 80, 87-100 Toruń

Oddział: Zespół Gospodarki Wędkarsko Rybackiej

Grzmięca 1 , 87-305 Zbiczno

Tel/fax 56 49 391 49

Tel. 56 49 393 49

e-mail: zgwrgrzmieca@wp.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Okręg PZW Toruń, Oddział: Zespół Gospodarki Wędkarsko Rybackiej z siedzibą w Grzmięcy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zadanie polegające na wykonaniu jednej tablicy pamiątkowej w celu promocji projektu pt.: „Restytucja jesiotra ostronosego i tworzenie stad selekcyjnych oraz promocja zasobów przyrodniczych województwa kujawsko pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego tablicy pamiątkowej w ilości 1 szt. o wymiarach:

– 1125mm x 845mm

2. Termin realizacji zamówienia:

do 28 stycznia 2015 roku

 

3. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

a) Zaprojektowania materiałów.

Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania projektu graficznego tablicy.

Projekt będzie podlegał ostatecznej akceptacji Zamawiającego.

Materiały muszą być wykonane zgodnie z zapisami „Wytycznych dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P”

http://mojregion.eu/tl_files/mojregion/dokumenty-rpo/rpo/wytyczne_logo.pdf

oraz http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ZPFE/Documents/Zalacznik_1_Ksiega_identyfikacji_wizualnej.pdf

b) Wykonania materiałów.

c) Dostarczenia gotowych materiałów do Siedziby Zamawiającego.

 

4. Kryteria oceny ofert

Najniższa cena za realizację zamówienia spełniającego wszystkie wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu.

 

5. Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta powinna zawierać szczegółową wycenę usług podaną w kwocie brutto, wyrażoną w złotych polskich (PLN), z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku oraz harmonogram realizacji zamówienia.

 

6. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć do 19 stycznia 2015 roku  do godziny 13:00 drogą elektroniczną

na adres zgwrgrzmieca@wp.pl lub osobiście na adres:

Okręg PZW Toruń, Oddział: Zespół Gospodarki Wędkarsko Rybackiej Grzmięca 1, 87-305 Zbiczno

 

7.Osoba do kontaktu:

Jolanta Trzebiatowska, e-mail: zgwrgrzmieca@wp.pl tel. 56 49 39-149

 

8. Szczegółowe zasady wykonania usługi regulować będzie umowa.

 

 

Wzór tablicy – tablica partner

Loading