Zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie określenie wielkości presji kormorana na populacje gatunków ryb cennych przyrodniczo i gospodarczo dla gospodarki prowadzonej na wodach województwa kujawsko-pomorskiego przez Polski Związek Wędkarski Okręg Toruń w ramach zadania pn. „Ocena wpływu kormorana czarnego na cenne gatunki ryb na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Toruniu”.

 

Zapytanie ofertowe

dotyczące sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie określenie wielkości presji kormorana na populacje gatunków ryb cennych przyrodniczo i gospodarczo dla gospodarki prowadzonej na wodach województwa kujawsko-pomorskiego przez Polski Związek Wędkarski Okręg Toruń w ramach zadania pn. „Ocena wpływu kormorana czarnego na cenne gatunki ryb na wodach użytkowanych przez  Okręg PZW w Toruniu”.

 I. Zamawiający

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu

ul.Słowackiego 80,

87-100 Toruń

 II. Tryb udzielania zamówienia

Do zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1.  Przedmiotem zamówienia jest sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie określenie wielkości presji kormorana na populacje gatunków ryb cennych przyrodniczo i gospodarczo dla gospodarki prowadzonej na wodach województwa kujawsko-pomorskiego zwłaszcza rzek Wisły i Drwęcy, przez Polski Związek Wędkarski Okręg Toruń w ramach zadania pn. „Ocena wpływu kormorana czarnego na cenne gatunki ryb na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Toruniu”.

2. Przedmiot Zamówienia obejmuje wykonanie ekspertyzy określającej:

-liczebności kormoranów żerujących na administrowanych wodach w poszczególnych okresach roku,

– inwentaryzację kolonii lęgowych i nielęgowych,

– określenie składu i biomasy pokarmu ptaków, określenie udziału w pokarmie gatunków cennych gospodarczo i przyrodniczo zwłaszcza: jesiotra ostronosego, troci wędrownej, łososia siei, sielawy, szczupaka i sandacza.

– oszacowanie strat powodowanych przez kormorany w gospodarce rybackiej prowadzonej na wodach Okręgu,

– opracowanie metod pozwalających na ograniczenie strat w rybostanie powodowanych przez kormorany,

– opracowanie zasad gospodarowania populacją kormoranów w sposób, który pozwoli na ochronę zarówno ryb jak i ptaków.

3. Efektem końcowym zamówienia powinna być:

1/ Ekspertyza określająca:

– liczebność populacji kormoranów w poszczególnych okresach roku żerujących na wodach Polski Związek Wędkarski Okręg Toruń na terenie woj. kujawsko-pomorskiego;

– skład pokarmu kormoranów;

– udział w pokarmie ryb cennych przyrodniczo i gospodarczo w tym pochodzących zarybień;

– szacunkowe straty powodowane przez kormorany w gospodarce rybackiej;

– określenie liczby kormoranów, które mogą żerować na wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski Okręg Toruń na terenie woj. kujawsko-pomorskiego;

– metody minimalizowania strat w prowadzonej gospodarce rybackiej oraz pozwalające na ochronę zespołów ryb przed presją kormoranów;

– opracowanie zaleceń dotyczących prowadzenia gospodarki rybackiej a zwłaszcza zarybień w taki sposób by ograniczyć straty powodowane przez kormorany;

– opracowanie zaleceń ochronnych dotyczących populacji kormoranów w taki sposób by pogodzić ochronę ptaków z ochroną ichtiofauny

– inne szkody powodowane przez kormorany a nie związane z rybactwem

2/ Mapa zawierająca:

– rozsiedlenia kormoranów na obszarze wód użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski Okręg Toruń, obejmująca:

– lokalizację miejsc, w których kormorany powodują szczególnie duże szkody i z których powinny być bezwzględnie płoszone

– lokalizacje miejsc, w których mogą przebywać bez szkody dla ekosystemu nawet duże grupy/stada kormoranów.

3/ Zasady ochrony i gospodarowania populacją kormoranów uwzględniające ochronę ichtiofauny.

 IV. Termin realizacji zamówienia

Do 30 Listopada 2017 r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert sporządzili należycie co najmniej 2 inwentaryzacje przyrodnicze w zakresie podobnym jak w przedmiocie zamówienia.

VI. Wykaz dokumentów

 1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy załączyć:

2.1. Wykaz wykonanych usług opracowany na podstawie załącznika nr 2 do zapytania,

2.2. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca należycie zrealizował usługi wskazane w Wykazie wykonanych usług (listy referencyjne, opinie itp.).

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Arkadiusz Mierzejewski – tel. (056) 493 91 49, faks (56) 493 91 49.

e-mail: zgwrgrzmieca@wp.pl

lub

Bartosz Kalikowski – tel. (056) 622 36 32, faks (56) 622 36 32

e-mail: grw.torun@wp.pl

VIII. Opis sposobu oceny ofert

Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona w oparciu o kryterium określone w rozdziale XI.

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

 1.  1. Termin składania ofert upływa 4.04.2017 r. o godz. 10:00.
 2. Oferty należy składać w Sekretariacie Biura Okręgu PZW w Toruniu przy ul. Słowackiego 80, 87 – 100 Toruń w kopertach z następującym oznaczeniem: sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie określenie wielkości presji kormorana na populacje gatunków ryb cennych przyrodniczo i gospodarczo dla gospodarki prowadzonej na wodach województwa kujawsko-pomorskiego przez Polski Związek Wędkarski Okręg Toruń”. oraz „Nie otwierać przed 4.04.2017 r. do godz. 10.00 .” Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
 3. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą termin jej przyjęcia. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
 4. O wyniku zapytania ofertowego Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie Oferentów. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejsca zawarcia umowy.

X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Wykonawca określi wynagrodzenie brutto za:

sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie określenie wielkości presji kormorana na populacje gatunków ryb cennych przyrodniczo i gospodarczo dla gospodarki prowadzonej na wodach województwa kujawsko-pomorskiego przez Polski Związek Wędkarski Okręg Toruń w ramach zadania pn. „Ocena wpływu kormorana czarnego na cenne gatunki ryb na wodach użytkowanych przez  Okręg PZW w Toruniu”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, określonym w rozdziale III.

 1. Wykonawca sporządzi ofertę w formie pisemnej na właściwym formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.

 XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny.

Spośród ofert podlegających ocenie Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej dla niego oferty, biorąc pod uwagę w szczególności cenę, wiarygodność i doświadczenie oferenta.

Cena oferty (łączny koszt realizacji zadania) musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena ofertowa = cena netto + podatek VAT należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004  r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 5 kwietnia 2004 r. Nr 54, poz. 535).

Wiarygodność i doświadczenie oferenta będą egzekwowane w oparciu o załączone do oferty referencje i/lub oświadczenia.

Nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone oferty nie spełniające warunków określonych w zapytaniu ofertowym, złożone po terminie oraz złożone w innej formie niż pisemna.

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu udzielenia zamówienia

 1.  Informację o dokonaniu wyboru Wykonawcy Zamawiający zamieści na stronie internetowej pzw.torun.pl
 2.  Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy.
 3.  W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XIII. Pozostałe informacje

 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim potencjalnym Wykonawcom, którym przekazał zapytanie ofertowe oraz umieści je na stronie internetowej.
 2. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w ofertach polegające na nieprawidłowym wyliczeniu kwoty wynagrodzenia.
 5. Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie kierował się zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

6.Aż do otwarcia ofert Zamawiający może odwołać zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.

7.W przypadku, jeżeli nie wpłynie żadna oferta lub wpłyną mniej niż dwie ważne oferty Zamawiający unieważni postępowanie i będzie mógł dokonać wyboru dowolnego wykonawcy, który spełni wszystkie kryteria i warunki zapytania ofertowego.

8.Zamawiający może zamknąć zapytanie ofertowe bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyn.

9.W przypadkach, o których mowa w pkt. 6, 7 i 8 złożone oferty przestają wiązać Oferentów, a Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

10.Złożenie oferty oznacza akceptację niniejszych warunków zapytania ofertowego.

11.Decyzje Zamawiającego w sprawach związanych z ogłoszonym zapytaniem ofertowym są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

12.Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian zawartej umowy pod warunkiem zawarcia przez obie jej strony pisemnego aneksu.

Załączniki:

 1.  Formularz oferty Zalacznik_Nr_1-_Formularz_ofertowy
 2. Wzór wykazu wykonanych usług Zalacznik_Nr_2-_wzor_wykazu_uslug
 3. Projekt umowy na wykonanie inwentaryzacji zalacznik_nr_3 projekt umowy

Loading