ZAPYTANIE OFERTOWE: „Demontaż, konserwacja i zamontowanie pomostu modułowego nad Jeziorem Przydwórz”

ZAPYTANIE OFERTOWE:

 „Demontaż, konserwacja i zamontowanie pomostu modułowego nad Jeziorem Przydwórz”


Zamawiający:
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, ul. Słowackiego 80, 87-100 Toruń

1. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Demontaż pomostu o długości 70 m składający się z 14 modułów o wymiarach: 1,25/ 5m w ilości 9 sztuk oraz 1,85/5m w ilości 5 szt.
  2. Przetransportowanie modułów pomostu na miejsce składowania oddalonego o około 700 m.
  3.  Prace naprawcze i konserwacyjne zdemontowanego pomostu:
  • naprawa elementów konstrukcyjnych,
  • zakup farby do metalu  i pomalowanie metalowych elementów konstrukcyjnych,
  • zakup farby do drewna i pomalowanie elementów drewnianych,
  • zamontowanie modułów pomostu.

2. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.

3. Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. W załączeniu mapka z nową lokalizacją pomostu. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie stosownych zezwoleń nie jest przedmiotem zamówienia.

4. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Okres gwarancji – 24 miesiące od bezusterkowego odbioru końcowego.

6. Tryb udzielenia zamówienia:

 – Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego.

 – Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i od jego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.

 – Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

7. Oferta powinna zawierać cenę netto oraz brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawę i rozładunek.

8. Miejsce wykonania zamówienia:
Miejsce wykonania zamówienia: gm Ryńsk, działka 1/17 obręb Przydwórz.

9. Termin wykonania zamówienia:
Demontaż należy wykonać do dnia 30.04.2021 r. Pozostałe prace należy wykonać do 30.06.2021. Termin wykonania prac może zostać wydłużony ze względu na warunki wodne, atmosferyczne lub inne nieprzewidziane okoliczności.

10. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Cena: 100 %

11. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w siedzibie Okręgu PZW w Toruniu, ul. Słowackiego 80, 87-100 Toruń lub mailowo na adres: grw.torun@wp.pl do dnia 15 kwietnia 2021 r. do godz. 10:00 z dopiskiem: oferta na „Demontaż, konserwacja i zamontowanie pomostu modułowego nad Jeziorem Przydwórz”.

12. Do oferty należy dołączyć:
– aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, Ewidencja Działalności Gospodarczej) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Osoba wyznaczona do kontaktu:

– Jakub Rozpędowski – 56 622 36 32 wew. 28.

Załącznik:

Loading