ZAPYTANIE OFERTOWE Budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 1385C Rogóźno Zamek – Gruta wraz z drogą wewnętrzną i miejscami postojowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Zamawiający:
  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, ul. Słowackiego 80, 87-100 Toruń
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 1385C Rogóźno Zamek – Gruta wraz z drogą wewnętrzną i miejscami postojowymi zgodnie z załączoną do niniejszego zapytania ofertowego dokumentacją techniczną, która obejmuje:

– projekt zagospodarowania terenu,

– przekroje konstrukcyjne,

– przedmiar robót,

– projekt czasowej organizacji ruchu.

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach zadania: „Utwardzenie miejsc postojowych do obsługi jednostek pływających na działce o numerze ewidencyjnym 38/3, obręb Orle, gmina Gruta, powiat grudziądzki, nad jeziorem Salno Duże” realizowanego w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

III. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.

 1. Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
 2. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
 3. Okres gwarancji – 60 miesięcy od bezusterkowego odbioru końcowego.

VII. Oferta powinna zawierać cenę netto oraz brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest ostateczną ceną ryczałtową obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawa i rozładunek materiałów budowlanych.

VIII. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Miejsce wykonania zamówienia:

Budowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 1385C relacji Rogóźno Zamek – Gruta w miejscowości Orle, gmina Gruta, powiat grudziądzki z działki drogowej nr 44/6, obręb Orle, do działki nr 38/3, obręb Orle, gmina Gruta, położonej nad jeziorem Salno Duże wraz
z drogą wewnętrzną i miejscami postojowymi w obrębie działki nr 38/3, obręb Orle,
gm. Gruta.

Termin wykonania zamówienia:
Zadanie należy wykonać w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert – cena: 100 %.
 2. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w siedzibie Okręgu PZW w Toruniu, ul. Słowackiego 80, 87-100 Toruń lub mailowo na adres: sekretariat@pzw.torun.pl do dnia 12.07.2022 r. do godz. 10:00
z dopiskiem: „Oferta na budowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 1385C Rogóźno Zamek – Gruta wraz z drogą wewnętrzną i miejscami postojowymi”.

 1. Do oferty należy dołączyć:
  aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, Ewidencja Działalności Gospodarczej).

XII. Podmioty, które nie mogą złożyć oferty:

W celu zachowania konkurencyjnego wyboru wykonawców, Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z zastrzeżeniem dotyczącym nie otrzymania żadnej ważnej oferty.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji w kapitale innego podmiotu,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

XIII. Odrzucenie oferty:

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

2) została złożona przez podmiot niespełniających warunków udziału w postępowaniu,

3) została złożona po terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

 

XIV. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informację o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia poprzez zamieszczenie na stronie internetowej informacji o:

– wyborze wykonawcy albo

– odrzuceniu ofert, albo

– niezłożeniu żadnej oferty, albo

– zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej oferty,

oraz wysłanie informacji do wszystkich podmiotów, które złożyły oferty w postępowaniu.             W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

 

 1. Informacje i wyjaśnienia:

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, ul. Słowackiego 80, 87-100 Toruń lub pod
nr telefonu 056 622-36-32 wew. 28 w godzinach 7.30-15.00.

 

XVI. Postanowienia końcowe:

 1. Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie kierował się zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.
 2. Aż do otwarcia ofert Zamawiający może odwołać zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.
 3. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.
 4. Zamawiający może zamknąć zapytanie ofertowe bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyn.
 5. W przypadkach, o których mowa w pkt. b) i d) złożone oferty przestają wiązać Oferentów, a Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 6. Złożenie oferty oznacza akceptację niniejszych warunków zapytania ofertowego.
 7. Decyzje Zamawiającego w sprawach związanych z ogłoszonym zapytaniem ofertowym są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 8. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 701 i nast. Kodeksu cywilnego.
 9. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.
 10. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert warunkowych.
 11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

PZT

przedmiar

dokumentacja techniczna – przekroje

 

Loading