Zapytanie ofertowe

dot. przygotowania dokumentacji związanej z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego
na piętrzenie wód rzeki Rypienicy i pobór wód dla potrzeb stawów rybnych zlokalizowanych
w miejscowości Osiek, gmina Osiek.

I. Zamawiający:
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, ul. Słowackiego 80, 87-100 Toruń, oddział: Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przygotowanie dokumentacji związanej z pozwoleniem wodnoprawnym na piętrzenie wód rzeki Rypienicy, pobór wód dla potrzeb stawów rybnych zlokalizowanych w miejscowości Osiek, gmina Osiek oraz zrzut wód ze stawów. Przygotowanie dokumentacji obligatoryjnie zawierać musi operat wodnoprawny oraz instrukcję gospodarowania wodą. Obecnie obowiązujące pozwolenie wodnoprawne nr Oś.6223-5/06/07 z dnia 18.08.2007 r.
(w załączeniu) zostało wydane przez Starostę Brodnickiego, na czas oznaczony do dnia 31.12.2022 r.

Pozwolenie wodnoprawne obejmowało będzie:

  1. Piętrzenie wód rzeki Rypienica odbywał się będzie za pomocą jazu żelbetowego
    zlokalizowanego w km 8 + 680 w miejscowości Wrzeszewo, gm. Osiek. Okręg PZW
    w Toruniu jest uprawnionym do rybactwa na wodach cieku Rypienica.
  2. Pobór wód powierzchniowych z rzeki Rypienica w celu napełniania 3  stawów rybnych służących do hodowli karpia, położonych w m. Osiek, gmina Osiek, powiat brodnicki – działki o numerach ewidencyjnych 364/1 oraz 394, o łącznej powierzchni 35,41 ha. Działki te stanowią własność Skarbu Państwa, we władaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Bydgoszczy, a Okręg PZW w Toruniu jest ich dzierżawcą.
  3. Zrzut wody ze stawów rybnych.

III. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.

IV. Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

V. Tryb udzielenia zamówienia:

a) Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego.

b) Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i od jego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VI. Oferta powinna zawierać cenę netto oraz brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. podatek VAT.

VII. Termin wykonania zamówienia:
Zadanie należy wykonać w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.

VIII. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Cena: 100 %

IX. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w Siedzibie Okręgu PZW w Toruniu, ul. Słowackiego 80, 87-100 Toruń lub mailowo na adres: sekretariat@pzw.torun.pl do dnia 02.08.2022 r. do godz. 10:00
z dopiskiem: oferta na „Piętrzenie wód rzeki Rypienica oraz pobór wód powierzchniowych
z rzeki Rypienica w celu napełniania stawów rybnych w miejscowości Osiek”.

X. Dodatkowych informacji można uzyskań pod numerem tel. 56 622 36 32 wew. 28
lub e-mail: grw.torun@wp.pl.

Pozwolenie wodnoprawne

Loading