XII Dziecięce Zawody Wędkarskie Koła przy Urzędzie Marszałkowskim

Dnia 4 kwietnia 2019 r.

 

Członkowie Koła nr 54 przy Urzędzie Marszałkowskim

Toruniu

 

Zapraszam dzieci i wnuków członków Koła, w wieku od 5 do 14 lat, do udziału w XII Dziecięcych Zawodach Wędkarskich, które odbędą się w dniu 25 maja br., na zbiorniku „MARTÓWKA”, w Parku Miejskim w Toruniu. Zbiórka dzieci na błoniach o godzinie 8.15. Organizatorzy zapewniają kompletne wędki dzieciom, które dotąd nie braly udziału w zawodach organizowanych przez nasze Koło oraz przyjmą do naprawy wędki uszkodzone, o ile zostaną one dostarczone do biura Koła do 22 maja.

Warunkiem udziału dziecka w w/w imprezie jest podpisanie przez zawodami, przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka, klauzuli zgody na jego uczestniczenie w konkursie. Jednocześnie informuję, iż w programie przewidziano konkurs plastyczny dla dzieci w wieku do 7 lat, którego tematem przewodnim będzie przyroda Torunia oraz zawody wędkarskie na MARTÓWCE. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni.

Zawody będą rozgrywane wg zasad określonych w regulaminie dostępnym na stronie: pzwtorun.pl .

Zgloszenia dzieci przyjmuje prezes Koła (telefony: 56 62 251 55 oraz 508 964 148), w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja.

Przypominam, iż obowiązuje bezwględny zakaz parkowania samochodów na błoniach, poza strefą wydzieloną na ich postój.

 

PREZES

Ryszard Skrzeszewski

Członkowie Koła Wędkarskiego

przy Urzędzie Wojewódzkim w Toruniu

 

REGULAMIN

XII Dziecięcych Zawodów Wędkarskich

Toruń- Martwa Wisełka – 25 maja 2019 r.

 

 1. W zawodach udział biorą dzieci w wieku od 5 do 14 lat, w trzech następujących grupach wiekowych: 5 i 6 lat, od 7 do 10 lat i od 11 do 14 lat;
 1. Warunkiem udziału dziecka w zawodach jest jego zgłoszenie u organizatorów, w terminie przez nich wskazanym, podpisanie przed zawodami – klauzuli zgody opiekuna prawnego dziecka, które ma brać udział w konkursie wędkarskim, stanowiacej załącznik do regulaminu oraz wpisanie dziecka na listę startową, bez-pośrednio przed zawodami;
 2. Numer na liście startowej jest jednocześnie numerem stanowiska, które w czasie trwania zawodów nie może być samowolnie zmieniane. Organizatorzy wydzielają stanowiska wędkarskie dla dzieci z grupy I – w sektorze nr 1, dla dzieci z grupy II – w sektorze nr 2 oraz dla dzieci z grupy III – w sektorze nr 3. Rodzeństwu zakwalifikowanemu do różnych grup wiekowych, za zgodą kierownika zawodów, mogą być przyzna-ne stanowiska ze sobą sąsiadujące, z wyłączeniem sektora nr 1;
 1. W zawodach mogą być używane wyłącznie wędziska bez kołowrotków, o długości nie przekraczającej 4 metrów;
 2. Czas trwania zawodów dla poszczegolnych grup wiekowych jest zróżnicowany. Konkurs rozpoczyna się o godzinie 9.00, natomiast kończy się: dla dzieci z I grupy wiekowej – po 45 minutach, z II grupy – po 1 godzinie i 15 minutach, z III grupy – po 1 godzinie i 45 minutach. Zawody rozpoczyna i kończy sygnał dźwiękowy sędziego głównego;
 3. Każde dziecko biorące udział w zawodach może zrezygnować z wędkowania przed zakończeniem konkursu. Warunkiem sklasyfikowania dziecka jest zgłoszenie tego zamiaru wędkarzowi-opiekunowi, w celu zważenia złowionych ryb;
 4. Dzieci wędkują samodzielnie. Pomoc rodziców/opiekunów jest dopuszczona tylko przy zarzucaniu wędki w grupie dzieci najmłodszych oraz przy zakładaniu przynęty i zdejmowaniu ryb z haczyka – we wszystkich grupach wiekowych;
 5. Do dyspozycji wędkujących dzieci pozostają doświadczeni wędkarze-opiekunowie, którzy udzielają instruktażu nt. zasad skutecznego wędkowania i bezpiecznego zachowania się na łowisku, zakładają przynętę, zdejmują z haczyka  ryby, czuwają nad zgodnym z regulaminem – przebiegiem zawodów. Serwis techniczny dokonuje naprawy uszkodzonych lub zdekompletowanych wędek;
 6. W celu zapewnienia warunków równej rywalizacji, przynętę i zanętę dostarcza organizator zawodów. Ryby nęcone są wyłącznie przez wędkarzy opiekunów jeden raz – przed rozpoczęciem konkursu.
 7. Złowione ryby przetrzymywane są w stanie żywym i zostają wpuszczone do zbiornika, natychmiast po ich zważeniu;
 8. Wszystkie złowione ryby (bez wzgledu na  wymiar i gatunek) są brane pod uwagę przy ustalaniu wyników konkursu. O kolejności zajętych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych, decyduje waga wszystkich złowionych ryb. W przypadku równej wagi, wyższe miejsce zajmuje dziecko, które złowiło więcej ryb;
 9. Dzieci, które zajęły trzy pierwsze miejsca w każdej z trzech grup wiekowych, poza nagrodami rzeczowymi, otrzymują medale i dyplomy. Organizatorzy dopuszczają możliwość nagrodzenia dzieci, które zajęły kolejne miejsca, z tym zastrzeżeniem, że ich łączna liczba nie może przekroczyć ośmioro, w każdej grupie. Wszystkie dzieci otrzymują dyplomy uczestnictwa;
 10. Pierwsze naruszenie zasad określonych w regulaminie przez uczestnika konkursu lub przez opiekującą się nim osobę, skutkuje ostrzeżeniem, natomiast kolejne – wykluczeniem dziecka z zawodów. W razie stwierdzenia przypadku przekazania ryb wędkującemu dziecku przez innego uczestnika konkursu, lub przez osobę postronną , kierownik zawodów podejmuje decyzję o dyskwalifikacji  dziecka, które ryby przyjęło oraz dziecka, które je przekazało, bez uprzedniego ostrzeżenia;
 11. Uwagi dotyczące przebiegu konkursu powinny być zgłaszane wędkarzowi-opiekunowi w trakcie jego trwania, a jeśli dotyczą one naruszenia regulaminu – kierownikowi zawodów, natychmiast  po stwierdzeniu tego naruszenia;
 12. Dzieci zgłoszone do zawodów, które nie wezmą w nich udziału bez usprawiedliwienia, utracą prawo do udziału w kolejnym konkursie;
 13. Po zakończeniu wędkowania przez I grupę, dzieci obecne na błoniach, które nie ukończyły 7 lat, mogą brać udział w konkursie plastycznym, którego motywem przewodnim będzie przyroda w Toruniu oraz zawody wędkarskie dla dzieci, rozgrywane na Martówce. Prace zostaną ocenione przez komisję, w skład której wchodzi przedstawiciel organizatora, animatorka prowadząca konkurs oraz rodzic/opiekun jednego z dzieci. Autorzy trzech najlepszych prac zostają nagrodzeni. Organizatorzy dopuszczają  możliwość nagrodzenia większej liczby  dzieci, których prace znalazły uznananie komisji sędziowskiej.

Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie w budynku Urzędu Marszałkowskiego.

 

Załącznik – klauzula zgody.

PREZES KOŁA

                                                                                               Ryszard Skrzeszewski

Toruń, dnia 4 kwietnia 2019 r.

Loading