Wyciąg z uchwały ZG PZW w sprawie składki członkowskiej na 2023 r.

Poniżej wyciąg z uchwały ZG PZW w sprawie ustanowienia składki członkowskiej na 2023 r. Cała treść uchwały znajduje się na stronie https://www.pzw.org.pl/zgpzw/wiadomosci/236211/67/uchwaly_zarzadu_glownego_pzw_w_kadencji_202226

 

Uchwała naszego Okręgu w sprawie składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat dla niezrzeszonych na 2023 r. znajduje się na stronie: http://www.pzw.torun.pl/wladze-i-organyokregu/uchwaly-zarzadu-okregu/

 

Uchwała nr  52/IX/2022

Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 24 września  2022 r.

w sprawie: ustanowienia składki członkowskiej na 2023 r.

 

Na podstawie § 30 pkt 8 i 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. w oparciu o uchwałę XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 22.04.2022 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego 

Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego

uchwala:

§ 1

 

Realizując uchwałę XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 22.04.2022 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego   ustanawia postanowienia do  składki członkowskiej na 2023 r.:

 

 1. Pojęcie składki członkowskiej w Polskim Związku Wędkarskim obejmuje:
 • składkę uchwaloną na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych i sportu

            wędkarskiego zwaną dalej składką członkowską ogólnozwiązkową,

 • składkę uchwaloną na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód,
 • wpisowe członkowskie i wpisowe członka uczestnika,
 • wpłaty za wydane legitymacje członkowskie.

§ 2

 1. Wysokość obowiązującej w 2023 roku składki członkowskiej, wpisowego i świadczenia za wydane legitymacje członkowskie określa tabela stanowiąca załącznik nr 1.
 2. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika powierza się Zarządom Okręgów
 3. Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej, zawiera załącznik            nr 2.

§ 3

 

 1. Wysokość składek na ochronę i zagospodarowanie wód, rocznych i okresowych, uchwalą zarządy okręgów w nieprzekraczalnym terminie do 30 października  2022 r., zgodnie ze strukturą składek określoną  uchwałą ZG PZW nr 176/IX/2019 z dnia 20 września 2019 r.
  w sprawie struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za zezwolenia na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych.

Zakres stosowanych ulg w składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód,  musi być zgodny z obowiązującą w PZW zasadą równego traktowania członków przez wszystkie jednostki terenowe Związku. Dotyczy to ulg wynikających z posiadania odznak honorowych lub innych ustalonych na terenie Okręgu.

 1. Do składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód, wydaje się bezpłatne, imienne i terminowe zezwolenie określające warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach użytkowanych przez wydającego zezwolenie. 
 2. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
 3. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.
 4. Wzór zezwolenia określono odrębną uchwałą ZG PZW nr 235/IV/2020 z dnia 21.04.2020 r.

§ 4

 1. Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach udostępnia do wędkowania użytkowane wody na podstawie wniesionej składki na ochronę i zagospodarowanie wód.

      Wysokość składek rocznych i okresowych w podziale na:

 1) rodzaje wód i łowisk,

      2) członków PZW i opłat dla osób niezrzeszonych,

      określa tabela stanowiąca załącznik nr 3.

2. Wykaz wód udostępnionych do wędkowania na terenie Gospodarstwa z określeniem warunków użytkowania rybacko-wędkarskiego, zawiera załącznik nr 4.

§ 5

Osoby nie zrzeszone w PZW uprawnia do wędkowania wniesienie opłaty za wędkowanie według stawki uchwalonej przez zarząd okręgu, na terenie którego wędkują.

§ 6

Wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską ustalają zarządy okręgów, podając do wiadomości adresy i zakres terytorialny działania komisji egzaminacyjnych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

 

Skarbnik ZG PZW                                                                                     Prezes ZG PZW

 

 Andrzej Lebiotkowski                                                                                 Beata Olejarz

 

                                                                                                                                         Załącznik Nr 1

                                                                                                                                       do Uchwały

 nr  52/IX/2022 ZG PZW

z dnia 24 września 2022 r.

 

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

w  2023 r.

 

Lp

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

150,- 

2.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

38,-

3.

Składka członkowska ulgowa 50%

1)  członkowie odznaczeni  złotą odznaką PZW

2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

75,-

4.

Składka członkowska ulgowa 25%

– odznaczeni srebrną odznaką PZW

113,-

5.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW – do 100%

 

30,-

0 – 30,-

6.

Legitymacja członkowska

10,-

 

Uwaga:

 

 1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych  PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek   „ Członek Honorowy PZW”.
 2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).                                                                                                                            

Załącznik nr  2

                                                                                                                                           do Uchwały

 nr 52/IX/2022 ZG PZW

z dnia  24 września  2022 r.

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2023 r.

 1. Młodzież do lat 14, niezrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i  dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
 2. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego
  i posiadaniem w legitymacji hologramu „ Członek Honorowy PZW”
 3. Członkowie PZW w wieku 17-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 4. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 5. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
  i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 6. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.
 7. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
 8. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

 

Loading