Wnioski z Kół z zebrań sprawozdawczych

 

Lp.

Nazwa Koła

Wniosek

Rozpatrzenie wniosku

REJON TORUŃ

1.

Rubinkowo

Wykonać analizę dostępności jezior Okręgu i przedstawić do października 2022 r. plan wykonania dojazdów. Zrezygnować z jezior niedostępnych. Przesłać do Kół wyniki analizy do października 2022 r.

Okręg współpracuje z gminami, nadleśnictwami i osobami prywatnymi w celu zapewnienia dojazdów do jezior. Obecnie trwa analiza gruntów dzierżawionych przez Okręg PZW
w Toruniu pod kątem ich położenia, zagospodarowania
i potrzeby dalszej dzierżawy.

Wędkarze z Koła Rubinkowo są przeciwni zamykaniu wód dla wędkarzy (Wisła – 4,5,6 na okres 7 miesięcy)

Propozycja zostanie zgłoszona do zasad wędkowania na wodach PZW Okręgu Toruń na 2023 rok. Zarząd okręgu podejmie decyzję.

Obniżyć bankowe koszty manipulacyjne Koła (średnio rocznie 2500 zł) np. poprzez kartę bankomatową do wpłat

Postulat został zrealizowany.

Zlikwidować telefon służbowy Koła (koszt średnio 1000 zł rocznie) – wszyscy korzystają z własnych telefonów.

Postulat został zrealizowany.

Otwarcie rzeki Wisły na odcinku główek nr 4, 5, 6,7 + szyjka i Port Drzewny od strony plaży. Wpłynie to na zmniejszenie kłusownictwa na tych wodach

Propozycja zostanie zgłoszona do zasad wędkowania na wodach PZW Okręgu Toruń na 2023 rok. Zarząd okręgu podejmie decyzję.

Przywrócić kontrole kart wędkarskich na jez. Mlewiec i Korza – przez uprawnionych członków Koła.

Do kontroli kart wędkarskich uprawnieni są Społeczna Straż Rybacka, Państwowa Straż Rybacka oraz uprawnione organy ścigania.

2.

Policja i Rzemiosło

Wniosek do Okręgu, aby jako nadrzędny organ władny do rozmów i ustaleń z władzami Miasta, Powiatu Gmin w sprawie bezpłatnego odbioru śmieci i nieczystości zebranych przez członków PZW.

Terminy odbioru nieczystości lepiej ustalać pomiędzy poszczególnymi gminami na szczeblu kół  PZW lub rejonów na szczeblu współpracy z samorządami. W przypadku wystąpienia problemów z odbiorem śmieci prosimy o kontakt z biurem Okręgu PZW  w Toruniu. 

3.

Skalar

Ustalenie ilości godzin pracy na rzecz Koła przez członka w 2022 r. i ekwiwalentu za niewykonane prace.

Zgodnie z par. 55 pkt. 7 Statutu PZW walne zgromadzenie koła może zobowiązać  swoich członków do wykonywania pracy na rzecz koła lub wniesienia ekwiwalentu.

Zniesienie górnego wymiaru karpia na jez. Dzikowo.

Propozycja zostanie zgłoszona do zasad wędkowania na wodach PZW Okręgu Toruń na 2023 rok.

Zniesienie okresu ochrony na zbiorniku Port Drzewny od 1.11-31.12 w godzinach od świtu do zmierzchu.

Propozycja zostanie zgłoszona do zasad wędkowania na wodach PZW Okręgu Toruń na 2023 rok.

4.

PKP

Wniosek o odpowiedź w sprawie zwrotu opłat za wędkowanie na rz. Wiśle w czasie awarii oczyszczalni ścieków w Warszawie.

Po awarii oczyszczalni ścieków „Czajka” nie było zakazu wędkowania na użytkowanym przez Okręg PZW w Toruniu odcinku Wisły, nie zostały przekroczone dopuszczalne normy zanieczyszczeń, w związku z czym nie było odstaw do wypłaty odszkodowań. Zgodnie z zasadami wędkowania wniesione składki i opłaty na wędkowanie nie podlegają zwrotowi. Ewentualne wnioski o odszkodowanie  wędkarze powinni kierować bezpośrednio do oczyszczalni ścieków „Czajka”.

Zarybianie narybkiem jesiennym – mały narybek jest tylko pokarmem dla większych ryb.

Wniosek zostanie przekazany do Okręgowej Komisji Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej.

Rezygnacja z rejestru połowów oraz konieczności posiadania przy sobie karty wędkarskiej (wzorem prawa jazdy).

Zgodnie z zasadami wędkowania w czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: kartę wędkarską, legitymację członkowską wraz z opłaconą składką członkowską ogólnozwiązkową oraz składką na ochronę
i zagospodarowanie wód na bieżący rok oraz zezwolenie
z rejestrem połowów. Posiadanie rejestru połowów podczas wędkowania wynika z ustawy o rybactwie śródlądowym oraz z uchwały X Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół Okręgu PZW w Toruniu.

REJON GRUDZIĄDZ

1.

Karaś

Podjęcie działań ograniczających populację kormorana.

Wystąpienie do RDOŚ o zgodę na podjęcie działań mających na celu zmniejszenie populacji kormorana wiąże się
z koniecznością uzyskania odstępstwa od zakazów względem gatunków zwierząt objętych ochroną. Do wniosku należy dołączyć informacje dotyczące koła łowieckiego, które podejmie się odstrzału wraz z danymi osobowymi i ich uprawnieniami, ilość sztuk do odstrzału, teren, na którym prowadzony będzie odstrzał. Prosimy o dostarczenie informacji niezbędnych do złożenia wniosku do RDOŚ oraz  wskazanie źródeł finansowania tego zadania.

Podjęcie działań w zakresie oznakowania miejsc parkingowych i miejsc do slipowania nad jeziorami.

Miejsca parkingowe oraz miejsca do slipowania oznaczone zostały na mapie wód okręgu PZW w Toruniu na stronie http://www.pzw.torun.pl/.

 

REJON BRODNICA

1.

Grążawy

Nie pobierać wpisowego od członków uczestników.

Uchwała nr 335/2021 Zarządu Okręgu z 25.10.2021 r.: Akceptuje się uchwałę Prezydium nr 98/2021 z dnia 25.10.2021 r. w sprawie wpisowego dla członka uczestnika wprowadzającą na podstawie uchwały nr 362/IX/2021 Zarządu Głównego PZW z dnia 18.09.2021 r. wysokość wpisowego członka uczestnika w Okręgu PZW Toruń w 2022 r. w kwocie „0” zł lub „12” zł. Upoważnia się Zarządy Kół do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wpisowego dla członka uczestnika w wysokości „0” zł lub „12” zł.

Zarybić jez. Gutowo karasiem złocistym. Jezioro to od wielu lat słynęło z dużej populacji tej ryby. W chwili obecnej pozostały śladowe ilości karasia.

Wniosek zostanie przekazany do Okręgowej Komisji Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej.

2.

Miejskie

Wniosek o zaprzestanie odłowów tarlaków na wodach Rejonu Brodnica.

Zgodnie z uchwałą nr 66/2020 Prezydium Zarządu Okręgu
z dnia 15.06.2020 r. zaakceptowano 3-letni plan odłowów tarlaków szczupaka i sandacza z obwodów rybackich użytkowanych przez Okręg PZW Toruń na lata 2021-2023. Okręg pozyskuje tarlaki z kilku rejonów nie tylko z Rejonu Brodnica, zarybianie narybkiem przeprowadzane jest na akwenach całego Okręgu.

Wniosek o odłów tarlaków szczupaka tylko
z jezior trudno dostępnych z brzegu dla wędkarzy.

Zgodnie z uchwałą nr 66/2020 Prezydium Zarządu Okręgu
z dnia 15.06.2020 r. zaakceptowano 3-letni plan odłowów tarlaków szczupaka i sandacza z obwodów rybackich użytkowanych przez Okręg PZW Toruń na lata 2021-2023. Tarlaki po przeprowadzeniu tarła niezwłocznie są wpuszczane do akwenów, z których zostały pozyskane.

Wniosek o zapytanie w Okręgu, czy status jeziora Retno No kill zostaje utrzymany, czy zniesiony.

Propozycję należy zgłosić jako wniosek koła/rejonu do zasad wędkowania na wodach PZW Okręgu Toruń na 2023 rok.
O utrzymaniu lub zniesieniu ograniczeń na jeziorach decyduje Zarząd Okręgu.

3.

Jabłonowo Pomorskie

Utworzenie map batymetrycznych jezior.

Okręg PZW Toruń nie planuje zlecenia wykonania aktualnych map batymetrycznych jezior, ale przy udzielaniu zgód na dokonywanie badań ichtiofauny będziemy występować o ich udostępnianie. Mapy batymetryczne, które posiadamy są podłączone do opisów jezior znajdujących się na mapie wód Okręgu PZW w Toruniu na stronie internetowej. Niektóre sklepy internetowe specjalizujące się w sprzedaży echosond oferują mapy batymetryczne jezior.

REJON WĄBRZEŹNO

1.

Miejskie

Finansowanie modernizacji slipu nad jez. Zamkowym „Bocianko”.

Prace budowlane polegające na utwardzeniu terenu będą prowadzone na działce nr 1/6 na powierzchni 250 m2, od zjazdu z ul. Łabędziej, w kierunku jeziora Zamkowego.

 

Zwiększenie środków na Społeczną Straż Rybacką.

Uchwała nr 8 XIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół Okręgu PZW w Toruniu z dnia 27.02.2022 r. zakłada stworzenie
(i wprowadzenie od 2023 roku) rzeczywistego systemu ochrony wód, poprzez wzrost nakładów  na Społeczną Straż Rybacką, ustalając budżet na poziomie nie mniej niż 6 %,
w stosunku do uzyskanych przychodów ze sprzedaży „Składki na Ochronę i Zagospodarowanie Wód”, za rok poprzedni.

Wydłużenie czasu wędkowania z łodzi w porze nocnej od 1 maja do końca grudnia.

Propozycja zostanie zgłoszona do zasad wędkowania na wodach PZW Okręgu Toruń na 2023 rok.

Zwiększenie zarybień na jez. Frydek
i Zamkowym.

Wniosek zostanie przekazany do Okręgowej Komisji Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej.

Zwiększenie kwot przeznaczonych na zarybianie.

Uchwała nr 8 XIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół Okręgu PZW w Toruniu z dnia 27.02.2022 r. zakłada zwiększenie od 2023 roku nakładów na zarybienia jezior będących pod opieką Kół (budżet na poziomie nie mniej niż  4 % , w stosunku do uzyskanych przychodów ze sprzedaży „Składki na Ochronę i Zagospodarowanie Wód”, za rok poprzedni). Poza tym zarybienia odbywają się zgodnie z obowiązującymi operatami rybackimi i ustalonym planem zarybień.

2.

Wędkarz przy Ergis

Zmiana sposobu dysponowania środkami pieniężnymi pochodzącymi z opłat egzaminacyjnych polegających na przekazywaniu środków do Rejonu PZW, a nie do Koła PZW, przy którym działa Komisja Egzaminacyjna z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Rejonu PZW.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego PZW Nr  362/IX/2021

z dnia 18 września  2021r. przychody z opłat egzaminacyjnych są preliminowane w tych jednostkach organizacyjnych PZW, przy których zostały powołane komisje egzaminacyjne.

 

Zwiększenie środków finansowych na ochronę wód.

Uchwała nr 8 XIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół Okręgu PZW w Toruniu z dnia 27.02.2022 r. zakłada stworzenie
(i wprowadzenie od 2023 roku) rzeczywistego systemu ochrony wód, poprzez wzrost nakładów  na Społeczną Straż Rybacką, ustalając budżet na poziomie nie mniej niż 6 %,
w stosunku do uzyskanych przychodów ze sprzedaży „Składki na Ochronę i Zagospodarowanie Wód”, za rok poprzedni.

Przywrócenie opłaty całorocznej na wędkowanie na dwie wędki z brzegu bez spinningu i środków pływających.

Propozycja zostanie zgłoszona do zasad wędkowania na wodach PZW Okręgu Toruń na 2023 rok.

Dopuszczenie wędkowania ze środków pływających w porze nocnej od 1 maja do 30 listopada.

Propozycja zostanie zgłoszona do zasad wędkowania na wodach PZW Okręgu Toruń na 2023 rok.

Zwiększenie kwoty na zarybienia wód będących pod opieką Federacji Kół PZW
w Wąbrzeźnie (brak waloryzacji od 2008r. kwoty 7.000 zł).

 

Wniosek zostanie przekazany do Okręgowej Komisji Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej.

Zwiększenie zarybień jesiennych jez. Zamkowego i jez. Frydek ze względu na zwiększoną presję wędkarską.

Wniosek zostanie przekazany do Okręgowej Komisji Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej.

Utwardzenie drogi do jez. Płużnica.

Działki nr 190/3 oraz 150/2 stanowiące drogi dojazdowe do jeziora Płużnica stanowią własność gminy Płużnica. Okręg PZW w Toruniu wystąpi z wnioskiem do gminy o utwardzenie drogi.

Ryby przeznaczone do zarybień winny być poniżej wymiarów ochronnych danego gatunku.

Wniosek zostanie przekazany do Okręgowej Komisji Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej. Obecnie postulat jest realizowany.

REJON ŁASIN

1.

Miejskie

Wystąpić do RZGW o unormowanie zastawki na jez. Łasin Duży i zamontowanie kraty samooczyszczającej.

Okręg PZW w Toruniu w 2021 r. wystąpił do ZZ w Tczewie PGW Wody Polskie z wnioskiem o utrzymanie piętrzenia jez. Łasin Duży i Łasin Mały. Pracownicy Nadzoru Wodnego
w Wąbrzeźnie na bieżąco monitorują poziom wody

w jeziorach. Jednocześnie decyzją z dnia 4.06.2021 na wniosek Okręgu pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie jezior zostało w całości wygaszone. Okręg wystąpi do WP o zamontowanie kraty samooczyszczającej.

2.

Gruta

Ustanowienie na okres trzech lat zakazu połowu na spinning i żywą lub martwą rybę oraz zabierania ryb drapieżnych na łowisku Gruta Mała.

Propozycja zostanie zgłoszona do zasad wędkowania na wodach PZW Okręgu Toruń na 2023 rok.

Zatwierdzenie Regulaminu Łowiska Gruta Mała w treści zaproponowanej przez Zarząd Koła.

Propozycja zostanie zgłoszona do zasad wędkowania na wodach PZW Okręgu Toruń na 2023 rok.

REJON CHEŁMNO

1.

Record

Zarybienia sandaczem naszych jezior i kwestię padniętych ryb.

Wniosek zostanie przekazany do Okręgowej Komisji Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej. Zarybienia muszą być zgodne z operatem rybackim oraz z założonym na dany rok planem zarybień. Informacje na temat zarybienia sandaczem i rekompensaty z tytułu śniętych ryb można uzyskać w ZGWR Grzmięca.

REJON GOLUB-DOBRZYŃ

1.

Ciechocin

Zwiększenie zarybienia jez. Katlewo w gm. Ciechocin.

Wniosek zostanie przekazany do Okręgowej Komisji Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej. Zarybienia muszą być zgodne z operatem rybackim oraz z założonym na dany rok planem zarybień.

REJON CHEŁMŻA

1.

Miejskie

Pieniądze za okresowe pozwolenia na wędkowanie powinny pozostać w Kole, które takie pozwolenie wystawiło. Pieniądze ten powinny zostać przeznaczone przez Koło na zarybianie wód.

Nie ma możliwości, aby pieniądze za okresowe pozwolenia na wędkowanie pozostały w Kole, które takie pozwolenie wystawiło, ponieważ składki okresowe dotyczą wszystkich wód Okręgu PZW w Toruniu, a pieniądze za ich uiszczenie, podobnie jak za wszystkie inne składki członkowskie na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW w Toruniu oraz opłaty dla niezrzeszonych trafiają do Okręgu PZW w Toruniu
i dalej są rozdysponowywane.

 

Konieczność utworzenia strefy buforowej wokół jezior w celu ograniczenia przedostawania się pestycydów do wód.
W niektórych krajach strefa ta sięga 200 m.
W strefie tej rolnikowi nie wolno używać środków chemicznych.

Postulat wymaga zmiany regulacji prawnych związanych ze strefą przybrzeżną zbiorników wodnych. Zgodnie z art. 141. 1. Prawa wodnego Wojewoda, na wniosek Wód Polskich, ustanawia obszar ochronny, w drodze aktu prawa miejscowego, wskazując ograniczenia lub zakazy dotyczące użytkowania gruntów oraz korzystania z wód na terenie obszaru ochronnego oraz granice tego obszaru. Na obszarach ochronnych może być zakazane lub ograniczone wykonywanie robót lub czynności, które mogą spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntów lub wód, w tym m.in. stosowanie nawozów oraz środków ochrony roślin. Aby wystąpić z takim postulatem do Wód Polskich należy sprecyzować dokładną lokalizację obszarów ochronnych.

 

Kłusownictwo – kary za to są zbyt niskie.

Uchwała nr 8 XIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół Okręgu PZW w Toruniu z dnia 27.02.2022 r. zakłada wystąpienie Zarządu Okręgu z wnioskiem  o zmianę taryfikatora oraz kar za przestępstwa i wykroczenia przeciwko Ustawie o Rybactwie Śródlądowym oraz Ochronie Przyrody, w kierunku zaostrzenia kar. Wniosek ten będzie przedstawiony na Zjeździe Krajowym PZW.

Jakie konsekwencje wyciągnięto w stosunku do osoby odpowiedzialnej za zatrucie jeziora w Dźwierznie.

W związku z zanieczyszczeniem jeziora Dźwierzno przez Spółkę Pracowniczą ROL-DŹWIERZNO odpadami płynnymi sprawę skierowano do WIOŚ i Prokuratury. W postepowaniu nie stwierdzono śnięcia ryb, wobec czego nie wykazano szkody rybackiej. Do prokuratury skierowano sprawę
o popełnieniu przestępstwa przeciwko środowisku, prowadzący spółkę został ukarany grzywną w drodze mandatu, na spółkę zostały nałożone stosowne zarządzenia pokontrolne.

Ochrona tarlaków do końca 2021 r. Złowione w tym okresie ryby drapieżne powinny być wypuszczane.

Tarlaki po przeprowadzeniu tarła niezwłocznie są wpuszczane do akwenów, z których zostały pozyskane.

Bardziej przemyślane zarybienia
w szczególności małym narybkiem w okresie letnim, wpuszczaniem do jezior wyrządzającego dużo szkód suma.

Wniosek zostanie przekazany do Okręgowej Komisji Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej.  Sumem zarybiane są wyłącznie obwody rzeczne.