Ogłoszenie o przetargu na dostawę 25 ton jęczmienia paszowego z dowozem.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dostawę 25 ton jęczmienia paszowego z dowozem.

I. Zamawiający:
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, ul. Słowackiego 80, 87-100 Toruń.


II. Tryb udzielenia zamówienia:
1. Postępowanie prowadzone jest w formie: przetargu.
2. Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i od jego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 25 ton jęczmienia paszowego.
2. Parametry jęczmienia paszowego:
a) wilgotność – max. 13%,
b) towar zdrowy, o swoistym zapachu, wolny od żywych szkodników.
3. Wszelkie koszty transportu przedmiotu zamówienia do wskazanego miejsca dostawy ponosi Wykonawca.
4. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu gospodarczego na terenie RP.
5. Zamawiający wymaga, aby oferowane pasze były dobre jakościowo i spełniały wszelkie obowiązujące normy.
6. Przedmiot zamówienia, będzie dostarczany w co najmniej 2 transportach przez Wykonawcę do jednostki organizacyjnej Zamawiającego na adres: Osiek 84, 87-240 Osiek.


III. Termin wykonania zamówienia: do 28.02.2023 r.


IV. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b. posiadania wiedzy i doświadczenia;
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d. ich sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na wykonanie zamówienia.


V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: brak.
VI. Wymagania dotyczące wadium: brak.


VII. Oferta powinna zawierać cenę netto oraz brutto za realizację całości zadania. Cena brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty, dostawę i rozładunek.


VIII. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: najniższa cena.


IX. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik do ogłoszenia należy złożyć w siedzibie Okręgu PZW w Toruniu, ul. Słowackiego 80, 87-100 Toruń lub mailowo na adres: sekretariat@pzw.torun.pl do dnia 30 stycznia 2023 r. do godz. 10:00.


X. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy – okres gwarancji: brak.


XI. Osoba wyznaczona do kontaktu:
– Arkadiusz Mierzejewski – 56 493 91 49


XII. Załączniki
1. Formularz ofertowy.

Formularz_ofertowy jęczmień

Zapraszamy do składania ofert.