Informacja o Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Koła Miejskiego w Toruniu

 

Zarząd Koła Miejskiego PZW w Toruniu informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła za rok 2020 oraz 2021 odbędzie się dnia 24.10.2021 roku w klubie „Kameleon”, przy ulicy Tuwima 9 o godzinie 11.00. Zapraszamy. Każdy wędkarz uczestniczący w zebraniu zobowiązany jest do posiadania przy sobie Legitymacji Członkowskiej. Dla uczestników zebrania z okazji 70-lecia PZW  przygotowaliśmy pamiątkowe medale oraz  trzy zezwolenia na wędkowanie na 2022r. Serdecznie zapraszamy.       

                                                         PROPONOWANY PORZĄDEK

OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

CZŁONKÓW KOŁA MIEJSKIEGO  POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W TORUNIU

 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła.
 2. Uczczenie minutą ciszy zmarłych Kolegów wędkarzy .
 3. Powitanie wędkarzy i zaproszonych gości.
 4. Wybór sposobu przeprowadzonych głosowań.
 5. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza ( Sekretarzy ) Zebrania.
 6. Przekazanie prowadzenia zebrania Przewodniczącemu.
 7. Przedstawienie projektu porządku oraz jego przyjęcie do realizacji.
 8. Wybór Komisji:
 • mandatowej
 • skrutacyjnej
 • wyborczej
 • uchwał i wniosków
 1. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania oraz odczytanie podjętych uchwał i wniosków, pytanie czy są uwagi do tych dokumentów, a następnie przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania przez głosowanie.
 2. Sprawozdanie władz i organów za okres sprawozdawczy .
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
 4. Wręczenie odznaczeń.
 5. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła.
 8. Wybory po ustaleniu składu liczbowego władz i organów Koła w drodze uchwały walnego zgromadzenia .
 • Prezesa Koła
 • Członków Zarządu Koła ( 5 – 15 członków wraz z jego prezesem )
 • Członków Komisji Rewizyjnej ( 3- 7 członków )
 • Członków Sądu Koleżeńskiego (przedstawiciela, przedstawicieli do Sądu Rejonowego , 1- 2 osoby ) .
 • delegatów i zastępców delegatów na Zjazd Okręgowy .
 1. Informacje organizacyjne: na temat wysokości składek członkowskich i okręgowych na rok 2022
 2. Uchwalenie planu pracy Koła i budżetu koła na 2022 rok:
 • uchwalenie planu działania pracy koła
 • uchwalenie budżetu z upoważnieniem Zarządu Koła do przeprowadzenia ewentualnej jego korekty
 • dyskusja nad przedstawionymi dokumentami
 1. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszonych uchwał i wniosków, dyskusja nad nimi i zatwierdzenie.
 2. Wolne wnioski.
 3. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Koła .
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Loading