INFORMACJA dot. umowy o dofinansowanie nr 00029-6521.3.2-OR0200002/18/19 zawartej w dniu 18.02.2019r.

 

 

 

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu                                                         Grzmięca, 22.02.2019 r.

ul. Słowackiego 80

87-100 Toruń

 

INFORMACJA

dot. umowy o dofinansowanie nr 00029-6521.3.2-OR0200002/18/19 zawartej w dniu 18.02.2019r.

 

W ramach Programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020, w miejscowości Grzmięca
(gm. Zbiczno, pow. Brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie) realizowana jest operacja pn. „Zakup powietrzno-wodnej pompy ciepła dla  ośrodka wylęgu i podchowu jesiotra ostronosego w Grzmięcy”.

Operacja ta dotyczy zakupu układu grzewczego do ogrzania wody produkcyjnej hodowli ryb w systemie recyrkulacyjnym w Ośrodku produkcji wylęgu i narybku jesiotra ostronosego. Jej celem jest zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Całkowita wartość inwestycji: 366 540,00zł. Pomoc finansowa w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowalnych w wysokości 50% tych kosztów ma wynieść 149 000,00zł, z czego współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 111 750,00zł.

Loading