Dzień Dziecka Koła przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu

20 kwietnia 2018 r.

 

Członkowie Koła Nr 54 przy Urzędzie Marszałkowskim

w   T o r u n i u

 

Zapraszam dzieci i wnuków członków Koła, w wieku od 5 do 14 lat, do udziału w XI Zawodach Wędkarskich, które

odbędą się 26 maja br. na zbiorniku „Martówka”, w Parku Miejskim w Toruniu. Zbiórka dzieci na błoniach o godz. 8.30.

Zawody wpisują się w obchody 40-lecia Koła, objęte patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Organizatorzy zapewniają kompletne wędki dzieciom, które dotąd nie brały udziału w zawodach.

Zgłoszenia dzieci przyjmuje prezes Koła (telefony: 56 622 51 55 oraz 508 964 148), w nieprzekraczalnym terminie do

dnia 10 maja.

Informuję, iż obowiązuje zakaz wjazdu samochodami na błonia.

Regulamin zawodów znajduje się na stronie :  ” pzwtorun.pl „.

 

Prezes

Ryszard Skrzeszewski

 

REGULAMIN

Dziecięcych Zawodów Wędkarskich

organizowanych przez Koło nr 54 przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

 

 1. W zawodach biorą udział dzieci w wieku od 5 do 14 lat, w trzech, następujących grupach wiekowych: 5  i 6 lat, od 7 do 10 lat i od 11 do 14 lat;
 2. Warunkiem udziału dziecka w zawodach jest jego zgłoszenie u organizatorów, w terminie przez nich wskazanym w zaproszeniu oraz wpisanie na listę startową, bezpośrednio przed konkursem;
 3. Numer na liście startowej jest jednocześnie numerem stanowiska, które w czasie trwania zawodów nie może być samowolnie zmienione. Organizatorzy wydzielają stanowiska wędkarskie dla dzieci z grupy I – w sektorze nr 1, dla dzieci z grupy II – w sektorze nr 2 oraz dla dzieci z grupy III – w sektorze nr 3;
 4. W zawodach mogą być używane wyłącznie wędziska bez kołowrotków, o długości nie przekraczającej 4 metrów;
 5. Czas trwania zawodów dla poszczególnych grup wiekowych jest zróżnicowany. Konkurs rozpoczyna się o godzinie 9-tej, natomiast kończy się dla dzieci z I grupy wiekowej po 45 minutach, z II grypy – po 1 godzinie i 15 minutach, z III grupy – po 1 go-dzinie 45 minutach. Zawody rozpoczyna i kończy sygnał dźwiękowy;
 6. Każde dziecko biorące udział w zawodach może zrezygnować z wędkowania przed zakończeniem wędkowania. Warunkiem jego sklasyfikowania jest zgłoszenie tego faktu opiekunowi-wędkarzowi, w celu zważenia złowionych ryb;
 7. Dzieci wędkują samodzielnie.  Pomoc rodziców/opiekunów jest dopuszczalna tylko przy zarzucaniu wędki w grupie dzieci w wieku 5 i 6 oraz przy zakładaniu przynęty i zdejmowaniu ryb z haczyka, we wszystkich grupach wiekowych;
 8. Do dyspozycji wędkujących dzieci pozostają doświadczeni wędkarze, którzy udzielają instruktażu nt. zasad skutecznego wędko-wania i bezpiecznego zachowania się na łowisku, zakładają przynętę, zdejmują z haczyka złowione ryby, czuwają nad zgodnym z regulaminem przebiegiem zawodów. Serwis techniczny dokonuje naprawy uszkodzonych lub zdekompletowanych wędek;
 9. W celu zapewnienia warunków równej rywalizacji, przynętę i zanętę dostarcza organizator. Ryby nęcone są wyłącznie przez wędkarzy-opiekunów ;
 10. Złowione ryby przetrzymywane są w stanie żywym i zostają wpuszczone do zbiornika po ich zważeniu;
 11. Wszystkie złowione ryby (bez względu na ich wymiar i gatunek) są brane pod uwagę przy ustalaniu wyników konkursu. O ko-lejności zajętych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych, decyduje waga złowionych ryb. W razie równej wagi wyższe miejsce zajmuje dziecko, które złowiło więcej ryb;
 12. Dzieci, które zajęły trzy pierwsze miejsca w każdej z grup wiekowych, poza nagrodami rzeczowymi, otrzymują medale i dyplomy. Organizatorzy dopuszczają możliwość nagrodzenia dzieci, które zajęły kolejne miejsca, z tym zastrzeżeniem, że ich łączna liczba nie może przekroczyć ośmioro, w każdej z trzech grup. Wszystkie dzieci, które brały udział w zawodach, otrzymują dyplomy uczestnictwa;
 13. Pierwsze naruszenie zasad określonych w regulaminie przez uczestnika konkursu lub opiekującą się nim osobą, skutkuje ostrzeżeniem, natomiast następne – wykluczeniem dziecka z zawodów. W razie stwierdzenia przypadku przekazania ryb wędkującemu dziecku przez innego uczestnika konkursu lub osobę postronną, kierownik zawodów podejmuje decyzję o dyskwalifikacji tego dziecka, bez uprzedniego ostrzeżenia;
 14. Uwagi dotyczące przebiegu konkursy powinny być zgłaszane sędziemu głównemu w trakcie jego trwania, a jeśli dotyczą one naruszenia regulaminu – kierownikowi zawodów natychmiast po stwierdzeniu tego naruszenia;
 15. Dzieci zgłoszone do zawodów, które nie wezmą w nich udziału bez usprawiedliwienia, utracą prawo do udziału w kolejnym konkursie .
 16. Po zakończeniu wędkowania, dzieci w wieku do 5 do 7 lat, mogą brać udział w konkursie plastycznym, którego tematem jest wędkarstwo i przyroda. Prace są oceniane przez komisję, w skład której wchodzą: przedstawiciel organizatorów, animatorka prowadząca konkurs oraz rodzic lub opiekun jednego z dzieci. Autorzy trzech najlepszych prac są nagrodzeni.

 

Toruń dnia 14 marca 2018 r.

PREZES

Ryszard Skrzeszewski

 

Loading