Dot. zebrań sprawozdawczo-wyborczych oraz Zjazdów Delegatów Kół

Poniżej zamieszczamy uchwałę Zarządu Głównego PZW nr 281/XII/2020. Zwracamy uwagę na §2, w którym mowa jest o zebraniach sprawozdawczo-wyborczych oraz Okręgowych Zjazdach Delegatów Kół.

Uchwała nr  281/XII/2020

Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 19 grudnia 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia Terminarza i tematyki posiedzeń Prezydium i ZG PZW na I półrocze 2021 r.

Na podstawie § 30 pkt 1  Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r., w związku
z art.10 pkt 1b, 1c, 1e i 1f ustawy Prawo o stowarzyszeniach – Ustawa z dnia 7.04.1989 Dz.U z 2019 poz.713 i z 2020 poz.695, w związku z zaistniałymi nadzwyczajnymi okolicznościami, na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala:

§ 1

Zatwierdza Terminarz i tematykę posiedzeń Prezydium i Zarządu Głównego PZW na pierwsze półrocze 2021 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwołanie XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego oraz określenie terminów prac przygotowawczych do XXXII KZD PZW tj. odbycia okręgowych zjazdów delegatów PZW oraz walnych zgromadzeń sprawozdawczo-wyborczych kół PZW uzależnione będą od sytuacji pandemicznej w Polsce.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza Prezesowi ZG PZW.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz ZG PZW                                                                         Prezes ZG PZW

Beata Olejarz                                                                                   Teodor Rudnik

Loading