ZAPYTANIE OFERTOWE „Modernizacja wylęgarni w m. Grzmięca na potrzeby inkubacji ikry ryb łososiowatych (łosoś atlantycki, troć wędrowna, sieja i sielawa)”

                                                                                                              Grzmięca, dnia 18.01.2019r.
ZAPYTANIE OFERTOWE


Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu; Oddział: Zespół Gospodarki Wędkarsko –Rybackiej w Grzmięcy (Zamawiający) w związku z realizacją operacji pn. „Modernizacja wylęgarni w m. Grzmięca na potrzeby inkubacji ikry ryb łososiowatych (łosoś atlantycki, troć wędrowna, sieja i sielawa)”, zaprasza do składania ofert.


I. Zakres prac związanych z realizacją operacji pn. „Modernizacja wylęgarni w m. Grzmięca na potrzeby inkubacji ikry ryb łososiowatych (łosoś atlantycki, troć wędrowna, sieja i sielawa)” przedstawiono szczegółowo w załączniku do zapytania ofertowego tj. Przedmiarze robót. Przedmiot zamówienia dotyczy:
1. Budowy ścianki działowej w istniejącej hali ryb.
2. Budowy układu schładzania wody do aparatów inkubacyjnych w nowo powstałej wylęgarni.
3. Dostawy i instalacji nowych urządzeń.
II. Termin i miejsce realizacji zadania.
Operacja realizowana będzie w okresie od 02/2019r. do 12/2019r.
Miejscem realizacji operacji jest miejscowość Grzmięca w województwie kujawsko-pomorskim, powiat brodnicki, gmina Zbiczno.
III. Kryteria oceny oferty.
Spośród ofert podlegających ocenie, Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej dla niego oferty, biorąc pod uwagę w szczególności wartość oferty netto tzn. dokona wyboru oferty z najniższą kwotą netto za całość zadania.
Wartość kryteriów: cena netto (100%).
IV. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać od 18.01.2019 do 06.02.2019, do godz. 15:00. Oferty należy złożyć w siedzibie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu; Oddział: Zespół Gospodarki Wędkarsko – Rybackiej; Grzmięca 1; 87-305 Zbiczno lub drogą elektroniczną na adres: zgwrgrzmieca@wp.pl. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
V. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
O rozstrzygnięciu zapytania ofertowego Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić wybranego Oferenta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
VI. Dodatkowe Informacje.
Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu; Oddział: Zespół Gospodarki Wędkarsko – Rybackiej; Grzmięca 1; 87-305 Zbiczno lub pod nr telefonu 56 49 393 49.
VII. Postanowienia końcowe.
a. Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie kierował się zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
b. Nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone oferty nie spełniające warunków określonych w zapytaniu ofertowym, złożone po terminie oraz złożone w innej formie niż pisemna.
c. Wyklucza się z możliwości zamówienia podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu.
d. W przypadku nie wpłynięcia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia postępowania.
e. Zamawiający może zamknąć zapytanie ofertowe bez wybrania którejkolwiek oferty bez podania przyczyn.
f. W przypadkach, o których mowa w ppkt. b-e, złożone oferty przestają wiązać Oferentów, a Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
g. Złożenie oferty oznacza akceptację niniejszych warunków zapytania ofertowego.

Załącznik do zapytania ofertowego:
1. Przedmiar robót. – PRZEDMIAR ROBÓT
2. Schemat montażu instalacji w nowo powstałej wylęgarni. – schemat instalacji wylęgarni

Loading