Uchwały XII Okręgowego Zjazdu Delegatów

 

Uchwała nr 1

XII Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół Okręgu Toruń

26.03.2017 r.

 §1

Kontynuować prowadzenie na rzekach i jeziorach gospodarki wędkarsko rybackiej zgodnie m.in. z uchwałami XI Zjazdu Okręgu PZW a m.in. w szczególności:

 1. nie prowadzić odłowów gospodarczych z wyjątkiem schodzącego węgorza.
 2. maksymalnie wykorzystywać moc produkcyjną ośrodków zarybieniowych i stawów dla produkcji materiału zarybieniowego dla naszych jezior i rzek, sprzedawać materiał zarybieniowy wyłącznie jako już zbędny i niepotrzebny dla Okręgu.
 3. pozyskiwać dla własnej produkcji tarlaki w niezbędnej ilości.
 4. prowadzić pod nadzorem powołanych komisji i z udziałem ichtiologów odłowy sanitarne i kontrolne w celu zapewnienia racjonalnej gospodarki wędkarsko-rybackiej.
 5. Kontynuować działania w celu uruchamiania na rzece Drwęcy w Lubiczu bazy tarlakowej i przepławek oraz odbudowanie wylęgarni w Grzmięcy.

§2

Kontynuować działania w celu pozyskania możliwych środków publicznych, krajowych i zagranicznych dla realizacji zadań statutowych, zwracając szczególną uwagę na realizację zadań priorytetowych kierując się własnymi możliwościami finansowymi i organizacyjnymi.

§3

Kontynuować starania w celu inicjowania i uczestniczenia w likwidacji utrudnień i barier ograniczających migrację ryb m.in. w dorzeczu Wisły poniżej zapory we Włocławku.

§4

Opracować i wdrażać zasady upowszechniania sportu wędkarskiego i organizacji rekreacyjnych imprez wędkarskich przez Okręg, Koła i Rejony, mając na względzie podniesienie ich atrakcyjności i jakości ich organizacji oraz zwiększenie udziału młodzieży, a także opracowanie zasad ich finansowania. Racjonalne z pożytkiem dla wędkarzy i zawodników wydatkowanie środków pieniężnych – kierując się w sporcie zasadą finansowania i dofinansowywania zawodników osiągających zadowalające wyniki.

§5

Kontynuować z właściwymi władzami i organami – starostwami, Policją, Państwową Strażą Rybacką i innymi– ścisłą współpracę, mającą na celu skuteczne zwalczanie kłusownictwa, ochronę wód przed zanieczyszczeniami i degradacją oraz likwidacja bezprawnych działań osób trzecich w kwestii naruszania m.in. brzegów jezior i rzek a także innych nieprawidłowości.

§6

 1. Kontynuacja działań prowadzących do ustalenia stanu prawnego wód w obszarach zalewowych obwodów nr 2, 3 i 4 rzeki Wisły i innych wód.
 2. Podejmowanie wszelkich działań umożliwiających dostęp do użytkowanych wód, w tym również, w miarę posiadanych środków, poprzez dzierżawę lub wykup nieruchomości gruntowych.

§7

Wprowadzić program odbudowy i ochrony populacji ryb drapieżnych w wodach Okręgu PZW w Toruniu na lata 2017-2020

 1. wytypowanie akwenów do intensywnych zarybień rybami drapieżnymi zgodnie z operatami rybackimi lub dokonania ich zmiany oraz zwiększenie zarybień narybkiem jesiennym
 2. wprowadzenie programu ochrony tych akwenów przez SSR, Ochronę Mienia, Koła opiekunów wód przy współpracy z PSR i Policją
 3. utrzymanie okresów i wymiarów ochronnych ryb na dotychczasowym poziomie zgodnie z właściwymi przepisami
 4. wytypowanie akwenów, na których wprowadzony zostanie zakaz zabierania i posiadania złowionych ryb drapieżnych oraz opracowanie regulaminu łowiska
 5. prowadzenie odłowów kontrolnych na tych akwenach, a także przeprowadzenie analizy rejestrów połowów i odłowów kontrolnych oraz przedstawienie wniosków z realizacji programu.

§8

Należy w dalszym ciągu promować Okręg zarówno w kraju jak i zagranicą.

§9

Do realizacji uchwały zobowiązuje się Zarząd Okręgu.

§10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała nr 2

XII Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół Okręgu Toruń

26.03.2017 r.

 

Zwiększenie środków finansowych na działalność SSRyb w miarę możliwości finansowych Okręgu.