Uchwały XIII Okręgowego Zjazdu Delegatów

Uchwała nr 1

XIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół Okręgu PZW w Toruniu

z dnia 27.02.2022 r.

 w sprawie: porządku i regulaminu XIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół Okręgu PZW w Toruniu.

 

Na podstawie § 43 pkt 1 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. XIII Okręgowy Zjazd Delegatów Kół Okręgu PZW w Toruniu uchwala:

§ 1

Uchwala się porządek oraz regulamin XIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół Okręgu PZW w Toruniu stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Porządek

REGULAMIN OBRAD

Uchwała nr 2

XIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół Okręgu PZW w Toruniu

z dnia 27.02.2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Okręgowego Sądu Koleżeńskiego za kadencję 2017-2021.

 

Na podstawie § 43 pkt 2 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. XIII Okręgowy Zjazd Delegatów Kół Okręgu PZW w Toruniu uchwala:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdania:

1) Zarządu Okręgu,

2) Okręgowej Komisji Rewizyjnej,

3) Okręgowego Sądu Koleżeńskiego

za kadencję 2017-2021 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 3

XIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół Okręgu PZW w Toruniu

z dnia 27.02.2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Okręgu.

 

 Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej, na podstawie § 43 pkt 4 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. XIII Okręgowy Zjazd Delegatów Kół Okręgu PZW w Toruniu uchwala:

§ 1

Udziela się absolutorium ustępującemu Zarządowi Okręgu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 4

XIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół Okręgu PZW w Toruniu

z dnia 27.02.2022 r.

w sprawie: ustalenia składu liczbowego Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Koleżeńskiego.

 

Na podstawie § 43 pkt 5 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. XIII Okręgowy Zjazd Delegatów Kół Okręgu PZW w Toruniu uchwala:

§ 1

Ustala się skład Zarządu Okręgu w liczbie 26-31 osób łącznie z Prezesem.

§ 2

Ustala się skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej w liczbie 7 osób.

§ 3

Ustala się skład Okręgowego Sądu Koleżeńskiego w liczbie 7-9 osób.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 5

XIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół Okręgu PZW w Toruniu

z dnia 27.02.2022 r.

w sprawie: wyboru władz i organów Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu.

 

Na podstawie § 18 ust. 2 oraz § 19 ust. 1 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. XIII Okręgowy Zjazd Delegatów Kół Okręgu PZW w Toruniu uchwala:

§ 1

Na Prezesa Zarządu Okręgu zostaje wybrany Arkadiusz Gościnny – Rejon Grudziądz.

§ 2

Do Zarządu Okręgu zostają wybrani:

 1. Atamańczuk Czesław                                    Rejon Łasin
 2. Baran Mariusz                                               Rejon Toruń
 3. Budziak Wiesław                                           Rejon Chełmża
 4. Byczyński Zbigniew                                       Rejon Grudziądz
 5. Charchuła Andrzej                                         Rejon Toruń
 6. Chrapiński Karol                                            Rejon Nowe Miasto Lubawskie
 7. Fijołek Jerzy                                                  Rejon Brodnica
 8. Fordoński Bartosz                                         Rejon Golub-Dobrzyń
 9. Gładysz Andrzej                                            Rejon Toruń
 10. Góras Sylwester                                             Rejon Łasin
 11. Janiszewski Stefan                                         Rejon Brodnica
 12. Jaroszek Andrzej                                            Rejon Grudziądz
 13. Kamiński Piotr                                                Rejon Łasin
 14. Kordalski Radosław                                        Rejon Toruń
 15. Kossowski Dariusz                                         Rejon Grudziądz
 16. Kowalski Piotr                                                Rejon Chełmno
 17. Kozłowski Marek                                           Rejon Łasin
 18. Krygier Bogdan                                             Rejon Toruń
 19. Leniak Dariusz                                               Rejon Grudziądz
 20. Lisewski Roman                                             Rejon Chełmża
 21. Majewski Mieczysław                                    Rejon Chełmno
 22. Natkowski Michał                                         Rejon Golub-Dobrzyń
 23. Pawlik Marek                                                 Rejon Toruń
 24. Pawlicki Zbigniew                                          Rejon Wąbrzeźno
 25. Różalski Ryszard                                            Rejon Brodnica
 26. Sadowski Lech                                               Rejon Brodnica
 27. Surowiec Jacek                                              Rejon Chełmno
 28. Świątkowski Waldemar                                 Rejon Nowe Miasto Lubawskie
 29. Wierzbowski Andrzej                                    Rejon Nowe Miasto Lubawskie
 30. Zaleśkiewicz Marcin                                      Rejon Wąbrzeźno

§ 3

Do Okręgowej Komisji Rewizyjnej zostają wybrani:

 1. Fordon Marek                                                Rejon Toruń
 2. Grzonkowski Kazimierz                                Rejon Nowe Miasto Lubawskie
 3. Lurka Jacek                                                    Rejon Brodnica
 4. Makowski Karol                                             Rejon Toruń
 5. Pawlikowski Walerian                                  Rejon Grudziądz
 6. Pietrzak Kazimierz                                         Rejon Chełmno
 7. Szaciłowski Jarosław                                    Rejon Grudziądz

§ 4

Do Okręgowego Sądu Koleżeńskiego zostają wybrani:

 1. Dziura Dariusz                                                Rejon Wąbrzeźno
 2. Dombrowski Wojciech                                 Rejon Wąbrzeźno
 3. Krasny Mirosław                                            Rejon Grudziądz
 4. Miłek Krzysztof                                              Rejon Brodnica
 5. Osiński Leszek                                                Rejon Brodnica
 6. Szymczak Stanisław                                       Rejon Toruń
 7. Zabłocki Patryk                                              Rejon Chełmża
 8. Zagórski Leszek                                              Rejon Nowe Miasto Lubawskie

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 6

XIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół Okręgu PZW w Toruniu

z dnia 27.02.2022 r.

w sprawie: wyboru Delegatów i Zastępców Delegatów na XXXII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego.

 

Na podstawie § 43 pkt 7 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. XIII Okręgowy Zjazd Delegatów Kół Okręgu PZW w Toruniu uchwala:

§ 1

 1. Na XXXII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego wyznacza się n/w Kolegów na Delegatów z Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu (wg ilości otrzymanych głosów):
 1. Lurka Jacek Rejon Brodnica
 2. Chrapiński Karol Rejon Nowe Miasto Lubawskie
 3. Gościnny Arkadiusz Rejon Grudziądz
 4. Gładysz Andrzej Rejon Toruń
 1. Na XXXII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego wyznacza się n/w Kolegów na Zastępców Delegatów z Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu (wg ilości otrzymanych głosów):
 1. Grabowski Radosław Rejon Toruń
 2. Szkiłądź Ryszard Rejon Toruń
 3. Kalinowski Artur Rejon Toruń

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 7

XIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół Okręgu PZW w Toruniu

z dnia 27.02.2022 r.

w sprawie: kandydatów do nadania tytułu „Członka Honorowego PZW”.

 

Na podstawie ust. 3 Regulaminu Nadawania Tytułu „Członka Honorowego Polskiego Związku Wędkarskiego” uchwalonego uchwałą Zarządu Głównego nr 67/IX/2018 z dnia 21.09.2018 r., XIII Okręgowy Zjazd Delegatów Kół Okręgu PZW w Toruniu uchwala:

§ 1

Na kandydatów do nadania przez XXXII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego do tytułu „Członka Honorowego PZW”, XIII Okręgowy Zjazd Delegatów Kół Okręgu PZW w Toruniu typuje n/w Kolegów:

 1. Atamańczuk Czesław Rejon Łasin
 2. Byczyński Zbigniew Rejon Grudziądz
 3. Tyde Zbigniew Rejon Toruń

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Okręgu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 8

XIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół Okręgu PZW w Toruniu

z dnia 27.02.2022 r.

 w sprawie: programu działania Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu na lata 2022-2026.

Na podstawie § 43 pkt 2 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. XIII Okręgowy Zjazd Delegatów Kół Okręgu PZW w Toruniu uchwala:

§ 1

 1. Zobowiązuje się Zarząd Okręgu do:
 • wszelkich działań mających na celu utrzymanie dotychczasowego areału użytkowanych przez Okręg wód,
 • pisemnego wystąpienia do Zarządu Głównego PZW z wnioskiem o podejmowanie wszelkich działań mających na celu utrzymanie bądź  powiększenie  areału użytkowanych przez PZW wód na terenie kraju.
 1. Zobowiązuje się  delegatów tutejszego  Okręgu do zgłoszenia  wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 na XXXII Krajowym Zjeździe Delegatów PZW.
 2. Wystąpić z odpowiednim wnioskiem, o zmianę taryfikatora oraz kar za przestępstwa i wykroczenia przeciwko Ustawie o Rybactwie Śródlądowym oraz Ochronie Przyrody, w kierunku zaostrzenia kar.
 3. Wystąpić z odpowiednim wnioskiem, o rozszerzenie uprawnień Społecznej Straży Rybackiej. 
 4. Wystąpić z odpowiednim wnioskiem o regulację populacji kormoranów, norki amerykańskiej i innych gatunków zagrażających populacji ryb.

§ 2

Kontynuować prowadzenie na rzekach i jeziorach gospodarki wędkarsko-rybackiej, a  w szczególności:

 1. poprawiać infrastrukturę nad jeziorami i rzekami użytkowanymi przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, poprzez budowę pomostów, slipów oraz dróg dojazdowych,
 2. nie prowadzić odłowów gospodarczych, za wyjątkiem schodzącego węgorza,
 3. maksymalnie wykorzystywać moc produkcyjną ośrodków zarybieniowych i stawowych, dla produkcji materiału zarybieniowego dla naszych jezior i rzek. Nadwyżki materiału zarybieniowego jako już zbędnego  dla Okręgu, mogą być sprzedawane na zewnątrz,
 4. pozyskiwać dla własnej produkcji tarlaki w niezbędnej ilości, stosując tarło przyżyciowe (dotyczy ryb drapieżnych),
 5. dopuszcza się własne odłowy sanitarne i kontrolne w celu zapewnienia racjonalnej gospodarki wędkarsko-rybackiej, prowadzone pod nadzorem powołanych komisji i przy  udziale zatrudnionych ichtiologów,
 6. kontynuować działania mające na celu uruchamianie na rzece Drwęcy i innych rzekach, przepławek, oraz modernizacji wylęgarni w Grzmięcy.

§ 3

Kontynuować działania w celu pozyskania środków publicznych, krajowych i zagranicznych dla realizacji zadań statutowych, zwracając szczególną uwagę na realizację zadań priorytetowych kierując się własnymi możliwościami finansowymi i organizacyjnymi.

§ 4

Kontynuować starania w celu inicjowania i uczestniczenia w likwidacji utrudnień i barier ograniczających migrację ryb m.in. w dorzeczu Wisły poniżej zapory we Włocławku.

§ 5

Kontynuować wdrażanie zasad upowszechniania sportu wędkarskiego i organizacji rekreacyjnych imprez wędkarskich przez Okręg, Koła i Rejony, mając na względzie podniesienie atrakcyjności i jakości organizacji oraz zwiększenie udziału młodzieży w tych działaniach, a także opracowanie zasad ich finansowania.

§ 6

Kontynuować z właściwymi władzami i organami – Starostwami, Gminami,  Policją, Państwową Strażą Rybacką i innymi – ścisłą współpracę, mającą na celu skuteczne zwalczanie kłusownictwa, ochronę wód przed zanieczyszczeniami i degradacją oraz likwidację bezprawnych działań osób trzecich w kwestii naruszania linii m.in. brzegów jezior i rzek, a także innych nieprawidłowości.

§ 7

 1. Kontynuacja działań prowadzących do ustalenia stanu prawnego wód w obszarach zalewowych obwodów nr 2, 3 i 4 rzeki Wisły i innych wód.
 2. Podejmowanie wszelkich działań umożliwiających dostęp do użytkowanych wód, w tym również, w miarę posiadanych środków, poprzez dzierżawę lub wykup nieruchomości gruntowych.
 3. Podejmowanie wszelkich działań, mających na celu ustalenie granic prawnych nieruchomości będących własnością Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu.

§ 8

Wdrożyć program ochrony ryb drapieżnych w Okręgu PZW w Toruniu na lata 2023-2026, stanowiącym  załącznik do niniejszej uchwały.

§ 9

Należy w dalszym ciągu promować Okręg zarówno w kraju jak i zagranicą.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Okręgu, a w zakresie określonym w §1 ust.1 pkt 2 delegatom Okręgu na XXXII Zjazd krajowy PZW.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Uchwały Zjazdowej nr 8

XIII Okręgowego Zjazdu Delegatów Kół Okręgu PZW w Toruniu

z dnia 27.02.2022 r.

 

w sprawie: programu działania Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu na lata 2022-2026.

 

Program ochrony ryb drapieżnych w  Okręgu PZW w Toruniu.

Program ochrony ryb drapieżnych musi obejmować kompleksowo zagadnienia racjonalnie prowadzonej gospodarki wędkarsko-rybackiej i to gospodarka ta powinna być mu podporządkowana. Jeśli  zwiększa się koszt pozyskania tarlaków w wyniku stosowania tarła przyżyciowego lub konieczności uwalniania najcenniejszych największych ryb, prowadzona gospodarka wędkarsko- rybacka powinna uwzględniać ponoszenie takich kosztów. Ochrona ryb drapieżnych musi uwzględniać zjawiska eutrofizacji naszych jezior, degradacji ich brzegów i strefy litoralu, likwidacji buforu ochronnego strefy brzegowej, spustoszenia czynionego przez stada kormoranów.

 

Ograniczenia w wędkowaniu na lata 2023-2026:

 1. Wędkowanie „na żywą rybkę”, dozwolone na jedną wędkę, uzbrojoną w pojedynczy haczyk, o jednym ostrzu.
 2. Zakaz zabierania i posiadania szczupaka i sandacza, w miesiącu grudniu.
 3. Wprowadzić limit dzienny dla okonia w ilości 10 szt.
 4. Utworzyć w każdym Rejonie co najmniej jeden akwen wody „no kill” dla ryb drapieżnych (z pełnym regulaminem jak na obecnych wodach).
 5. Wprowadzić obowiązek rozgrywania wszystkich spinningowych zawodów wędkarskich na „żywej rybie”.
 6. Zakaz zabierania i posiadania pstrągów potokowych i lipieni.
 7. Utrzymanie lub zaostrzenie okresów i wymiarów ochronnych ryb zgodnie z właściwymi przepisami.

 

Ochrona wód:

 1. Stworzyć (i wprowadzić od 2023 roku) rzeczywisty system ochrony wód, poprzez wzrost nakładów na Społeczną Straż Rybacką, ustalając budżet na poziomie nie mniej niż 6 %, w stosunku do uzyskanych przychodów ze sprzedaży „Składki na Ochronę i Zagospodarowanie Wód”, za rok poprzedni.
 2. Upowszechnić opiekę nad łowiskami. Chronić tarło naturalne – przeanalizować adekwatność obowiązujących obrębów ochronnych i zaktualizować je. Ustalić miejsca budowy krześlisk i je wykonać.
 3. Prowadzić ochronę zimowisk.
 4. Pozyskując materiał zarybieniowy, bezwzględnie realizować tarło przyżyciowe ryb drapieżnych z obowiązkiem ich zwracania do miejsc pozyskania, tylko dla jednostek rokujących przeżycie.
 5. Pozyskiwane tarlaki sandaczy i szczupaków powinny być poniżej górnych wymiarów ochronnych określonych w zasadach wędkowania.
 6. Po zarybieniach narybkiem jesiennym, zakaz połowu ryb drapieżnych przez okres minimum 14 dni.

 

Zarybienia

 1. Przejść w miarę możliwości z zarybień wylęgiem, na narybek podchowany – jesienny lub letni, jeśli wymagane są zmiany, dostosować operaty do powyższych zmian.
 2. Wytypowanie akwenów do intensywnych zarybień rybami drapieżnymi oraz zwiększenie udziału narybku jesiennego – powyższe musi być zgodne z operatami rybackimi,
 3. Od 2023 roku, zwiększyć nakłady na zarybienia jezior będących pod opieką Kół. Ustalić budżet na poziomie nie mniej niż 4 % , w stosunku do uzyskanych przychodów ze sprzedaży „Składki na Ochronę i Zagospodarowanie Wód”, za rok poprzedni.

 

Monitorowanie podjętych działań

17.Prowadzić monitoring podjętych działań.

Loading