Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę i montaż urządzeń związanych z przedsięwzięciem pod nazwą „Zabezpieczenie działania ośrodka wylęgu i podchowu narybku oraz bazy tarlakowej jesiotra ostronosego poprzez dywersyfikację źródeł zasilania”

Rozstrzygnięcie

przetargu na dostawę i montaż urządzeń związanych z przedsięwzięciem pod nazwą „Zabezpieczenie działania ośrodka wylęgu i podchowu narybku oraz bazy tarlakowej jesiotra ostronosego poprzez dywersyfikację źródeł zasilania”

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu

ul. Słowackiego 80

87-100 Toruń

NIP 956-00-16-366

REGON  870295289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

tel./fax 56 622 36 32

e-mail: pzwtorun@wp.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu paneli fotowoltaicznych wraz
z niezbędnymi pracami oraz z instalacjami mających na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez Ośrodek wylęgu i podchowu jesiotra ostronosego w Grzmięcy, gmina Zbiczno.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w 30 dni od daty podpisania umowy.

IV. OCENA OFERT

 

Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena ryczałtowa – 90%

2 – Okres udzielenia gwarancji na poprawne funkcjonowanie systemu – 10 %

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na realizację w/w zadania wpłynęło łącznie pięć ofert:

  • RECONAL Sp. z o.o. ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów
  • DOPELTECH Sp. z o.o. ul. Borowskiego 2, 03-475 Warszawa
  • OPEUS Sp. z o.o. S.K.A. ul. Kobiałka 9, 09-411 Płock
  • P.H.U. EKOTEC, Baldram 9a, 82-500 Kwidzyn
  • ECO TECHNOLOGIES Emil Cwalina, Ks. Janusza I 26, 18-400 Łomża.

            Wszystkie oferty wpłynęły w terminie. Oferta firmy ECO TECHNOLOGIES Emil Cwalina, jako jedyna nie spełnia wszystkich kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe oferty spełniają kryteria zawarte w SIWZ.

            Komisja Przetargowa po analizie złożonych przez ww. firmy dokumentów stwierdziła, że najkorzystniejszą ofertę ze względu na przyjęte w specyfikacji kryteria złożyła firma OPEUS Sp. z o.o. S.K.A.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert znajduje się w tabeli poniżej:

Numer oferty

Nazwa firmy

Liczba pkt
w kryterium cena

Liczba pkt
w kryterium okres gwarancji

Razem

1.

RECONAL Sp. z o.o.

55,75

3

58,75

2.

DOPELTECH Sp. z o.o.

65,97

10

75,97

3.

OPEUS Sp. z o.o. S.K.A.

90,00

5

95,00

4.

P.H.U. EKOTEC

89,42

3

92,42

            Komisja zdecydowała, że wybiera ofertę firmy OPEUS Sp. z o.o. S.K.A. jako ofertę najkorzystniejszą.

Loading